STRONA GŁÓWNA > Aktualności

   

Wiadomości

  


OBWIESZCZENIE 
31.12.2019 

OBWIESZCZENIE o przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego terenu w obrębie Pietrzyków

DO POBRANIA:


IV Edycja Konkursu Wybieram Wybory 
30.12.2019

DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE 
07.11.2019

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

6 listopada 2019 r. do Urzędu Gminy Dobromierz wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy Granit Roztoka na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. ,,Doposażenie drużyn młodzieżowych w sprzęt sportowy”.

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobromierz, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobromierz oraz na stronie internetowej www.dobromierz.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do dnia 15 listopada 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Dobromierz (poniedziałek, środa, czwartek od 7.00 do 15.00; wtorek od 7.00 do 16.00, piątek od 7.00 do 14.00) w sekretariacie pok. Nr 6, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: mszewczyk@dobromierz.pl  oraz listownie na adres Urzędu Gminy Dobromierz, 58-170 Dobromierz, Plac Wolności 24. O terminowości decyduje data wpływu do Urzędu.

DO POBRANIA:


Ogłoszenie o konsultacjach 
09.10.2019 

Ogłoszenie o konsultacjach Programu Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

DO POBRANIA:


Sprawozdanie z konsultacji społecznych 
03.10.2019 

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Dobromierz w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

DO POBRANIA:


Otwarty konkurs ofert 
30.09.2019 

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy z zakresu wyłapywania, transportu i opieki nad bezpańskimi psami z terenu Gminy Dobromierz

DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE
26.09.2019 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 25 września 2019 r. do Urzędu Gminy Dobromierz wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy Nysa Kłaczyna na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. ,,Inwestycja w rozwój dzieci".
Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobromierz, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobromierz oraz na stronie internetowej www.dobromierz.pl
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie do dnia 4 października 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Dobromierz (pn., śr., czw. od 7.00 do 15.00; wtorek od 8.00 do 17.00, piątek od 7.00 do 14.00) w sekretariacie pok. 6, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: mszewczyk@dobromierz.pl oraz listownie na adres Urzędu Gminy Dobromierz, 58-170 Dobromierz, Plac Wolności 24. O terminowości decyduje data wpływu do Urzędu.
Wszelkich informacji udziela Monika Szewczyk, tel. 748586217 wew. 24.

DO POBRANIA:


Informacja o udzieleniu zamówienia
25.09.2019 

Gmina Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730) w ramach zadania: ,,Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz” obejmującego prowadzenie szkoleń dla nauczycieli (ROP.042.10.2019) udzielono zamówienia i podpisano umowę.

Umowa została zawarta 24 września 2019 r. z
BPR Consulting Paulina Rydz,
ul. Radwańska 27/2U, 90-540 Łódź.

Wójt
(-) Jerzy Ulbin


Informacja o udzieleniu zamówienia
23.09.2019 

Gmina Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730) w ramach zadania: ,,Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz” obejmującego prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów (ROP.042.10a.2019) udzielono zamówienia i podpisano umowę.

Umowa została zawarta 20 września 2019 r. z
Konsorcjum CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz
Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA
ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków.

Wójt
(-) Jerzy Ulbin


OBWIESZCZENIE 
28.06.2019 

OBWIESZCZENIE o przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego terenu w obrębie Pietrzyków

DO POBRANIA:


Otwarty konkurs ofert 
13.06.2019 

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Dobromierz pod nazwą: Popularyzacja kultury fizycznej i sportu, organizowania festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych wśród mieszkańców Gminy Dobromierz w 2019 roku.
Szczegóły w załącznikach.

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
22.02.2019 

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bronów, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jugowa.

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
22.02.2019 

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
20.12.2018 

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kłaczyna

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
20.12.2018 

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jaskulin

DO POBRANIA:


OTWARTY KONKURS OFERT 
14.12.2018 

WÓJT GMINY DOBROMIERZ
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ ORGANIZOWANIA FESTIWALI, PRZEGLĄDÓW I SPEKTAKLI: TEATRALNYCH, LITERACKICH, MUZYCZNYCH I FILMOWYCH W 2019 ROKU

DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE
14.12.2018 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz organizowania festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych w 2019 roku.

DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE
13.11.2018 

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
13.11.2018 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz (plik obwieszczenie strudim)

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
13.11.2018 

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jugowa

DO POBRANIA:


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
23.10.2018 

22 października 2018 r. do Urzędu Gminy Dobromierz wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy Granit Roztoka na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. ,,Organizacja rozgrywek drużyn młodzieżowych”. 
Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobromierz, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobromierz oraz na stronie internetowej www.dobromierz.pl
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie do dnia 31 października 2018 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy w Dobromierzu (od 7.00 do 15.00; wtorek od 7.00 do 16.00) w sekretariacie pok. 6, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: monikaskowron@dobromierz.pl  oraz listownie na adres Urzędu Gminy Dobromierz, 58-170 Dobromierz, Plac Wolności 24. O terminowości decyduje data wpływu do Urzędu.

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
28.09.2018 

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Roztoka dla części 1A

DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE
20.09.2018 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

19 września 2018 r. do Urzędu Gminy Dobromierz wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy Nysa Kłaczyna na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. ,,Zakup sprzętu UG 2018”. 
Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobromierz, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobromierz oraz na stronie internetowej www.dobromierz.pl
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie do dnia 27 września 2018 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy w Dobromierzu (od 7.00 do 15.00; wtorek od 7.00 do 16.00) w sekretariacie pok. 6, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: monikaskowron@dobromierz.pl oraz listownie na adres Urzędu Gminy Dobromierz, 58-170 Dobromierz, Plac Wolności 24. O terminowości decyduje data wpływu do Urzędu.

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
13.07.2018 

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
  -  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jugowa oraz
  -  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pietrzyków

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
21.06.2018 

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz 

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
21.06.2018 

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi Bronów
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębi wsi Dobromierz 

DO POBRANIA:


SPRAWOZDANIE
16.03.2018 

Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku

DO POBRANIA:


INFORMACJA 
11.06.2018 

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE  

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
09.03.2018 

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Czernica dla części 1A.
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dobromierz dla części 1A.
 3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dobromierz dla części 1C.
 4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bronów.
 5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Jaskulin.
 6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Szymanów.

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
09.03.2018 

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz

DO POBRANIA:


POWIADOMIENIE 
26.02.2018 

POWIADOMIENIE o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego zanieczyszczeń - ALERT POZIOMU I

DO POBRANIA:


OTWARTY KONKURS OFERT 
22.12.2017 

WÓJT GMINY DOBROMIERZ
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ ORGANIZOWANIA FESTIWALI, PRZEGLĄDÓW I SPEKTAKLI: TEATRALNYCH, LITERACKICH, MUZYCZNYCH I FILMOWYCH W 2018 ROKU

DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE
22.12.2017

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych  w otwartych konkursach ofert w 2018 roku w zakresie  kultury fizycznej oraz organizowania festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych w 2018 r.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE
16.11.2017

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

15 listopada 2017 r. do Urzędu Gminy Dobromierz wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy Granit Roztoka na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. ,,Wspieranie i poprawa warunków uprawiania sportu wśród mieszkańców Gminy Dobromierz”.
Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobromierz, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobromierz oraz na stronie internetowej www.dobromierz.pl
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie do dnia 23 listopada 2017 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy w Dobromierzu (od 7.00 do 15.00) w sekretariacie pok. 6, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: monikaskowron@dobromierz.pl oraz listownie na adres Urzędu Gminy Dobromierz, 58-170 Dobromierz, Plac Wolności 24. O terminowości decyduje data wpływu do Urzędu.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE
27.10.2017

Gmina Dobromierz ogłasza sprzedaż okien używanych pochodzących z demontażu ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce

POBIERZ:


OBWIESZCZENIE 
24.10.2017 

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Czernica

DO POBRANIA:


Ogłoszenie o konsultacjach 
02.10.2017 

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały Rady Gminy Dobromierz w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

DO POBRANIA:

Szczegółowe informacje w załącznikach:


OTWARTY KONKURS OFERT 
04.09.2017 

WÓJT GMINY DOBROMIERZ
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ ORGANIZOWANIA FESTIWALI, PRZEGLĄDÓW I SPEKTAKLI: TEATRALNYCH, LITERACKICH, MUZYCZNYCH I FILMOWYCH W 2017 ROKU

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
11.07.2017 

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dobromierz Uchwały Nr XXXIV/210/17 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz, w zakresie określonym na załączniku graficznym do ww. uchwały.

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
11.07.2017 

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia:

 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Roztoka dla części 1A,
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Czernica dla części 1A,
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dobromierz dla części 1A,
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dobromierz dla części 1C,
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bronów,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Szymanów.

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
03.07.2017 

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Jaskulin

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
03.07.2017 

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz dla części terenów we wsi Jaskulin

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
25.04.2017 

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gniewków 

DO POBRANIA:


SPRAWOZDANIE
19.04.2017 

Sprawozdanie z r eallzacji ws póĘ racy Gminy D ob ro mie lz z or ganizacj am i pozanąd owymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćp ozytku publicznego w 2016 roku.

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
19.04.2017 

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jugowa,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pietrzyków.

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
19.04.2017 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni granitu "Gniewków I" - obszar planistyczny "B"

DO POBRANIA:


OTWARTY KONKURS OFERT 
27.01.2017 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dobromierz z zakresu kultury fizycznej oraz organizowania festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich , muzycznych i filmowych w 2017 roku.

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
31.01.2017 

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Szymanów
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gniewków

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
08.11.2016 

OBWIESZCZENIE  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Czernica

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
24.10.2016 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dn. 11.10.2016 r.

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
30.09.2016 

Ogłoszenie o konsultacjach Programu Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
14.09.2016 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dn. 08.09.2016 r.

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
06.09.2016 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dn. 26.08.2016 r.

DO POBRANIA:


INFORMACJA
09.06.2016 

Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
z dn. 02.06.2016 r.

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE
06.06.2016 

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni granitu "Gniewków I" - obszar planistyczny "B"

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dobromierz Uchwały Nr XV/104/16 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni granitu "Gniewków I" - obszar planistyczny "B"

DO POBRANIA:


SPRAWOZDANIE
10.05.2016 

Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku.


DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE
09.05.2016 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dobromierz dla części 1C

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE O KONSULTACJACH
19.01.2016 

WÓJT GMINY DOBROMIERZ 
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU  KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ ORGANIZOWANIA FESTIWALI, PRZEGLĄDÓW I SPEKTAKLI: TEATRALNYCH, LITERACKICH, MUZYCZNYCH I FILMOWYCH W 2016 ROKU.

DO POBRANIA:


OTWARTY KONKURS OFERT
23.10.2015 

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy z zakresu wyłapywania, transportu i opieki nad bezpańskimi psami z terenu gminy Dobromierz

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE O KONSULTACJACH
01.10.2015 

Programu Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok 

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
17.08.2015 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
 z dnia 23 lipca 2015 r. 
o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego
 

DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE
10.08.2015 

PKP S.A. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Roztoce, Gmina Dobromierz.

POBIERZ:


OBWIESZCZENIE
22.04.2015 

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz dla obszarów położonych w obrębach Bronów, Roztoka i Dobromierz

DO POBRANIA:


Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
17.04.2015 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ
„Budowa drogi S-3 Legnica (A4) – Lubawka odcinek II: od km 2+420,47
do km 38+255,00”.

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
23.03.2015 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Dobromierz

DO POBRANIA:


Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
10.03.2015 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie budowy drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka odcinek II 

DO POBRANIA:


OTWARTY KONKURS OFERT
29.01.2015 

WÓJT GMINY DOBROMIERZ
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU  KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ ORGANIZOWANIA FESTIWALI, PRZEGLĄDÓW I SPEKTAKLI: TEATRALNYCH, LITERACKICH, MUZYCZNYCH I FILMOWYCH W 2015 ROKU.

DO POBRANIA:


Rozpoczynamy konsultacje
06.10.2014

Wójt Gminy Dobromierz zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Termin konsultacji wyznaczono od 6 do 20 października 2014 r.

Projekt programu oraz formularz konsultacyjny dostępny jest w formacie PDF.

PLIKI DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE
28.07.2014

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dobromierz
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobromierz

DO POBRANIA:


OTWARTY KONKURS OFERT
06.06.2014 

WÓJT GMINY DOBROMIERZ
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU ORGANIZACJI FESTIWALI, PRZEGLĄDÓW I SPEKTAKLI: TEATRALNYCH, LITERACKICH, MUZYCZNYCH I FILMOWYCH W 2014 ROKU

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE
31.03.2014

O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów dla wyodrębnionych terenów w miejscowości Gniewków

DO POBRANIA:


OTWARTY KONKURS OFERT
07.02.2014 

WÓJT GMINY DOBROMIERZ 
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2014 ROKU

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE O KONSULTACJACH
02.10.2013

Programu Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE
08.07.2013

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów dla działek nr 118 i nr 103/2 w miejscowości Jaskulin, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów dla wyodrębnionych terenów w miejscowości Dobromierz,
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów dla wyodrębnionych terenów w miejscowości Pietrzyków

DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE
22.05.2013 

Wójt Gminy Dobromierz informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Pietrzykowie  dz. nr 129 i Czernicy dz. nr 28/4.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. 

Wójt
(-) Jerzy Ulbin


OGŁOSZENIE
21.05.2013 

Wójt Gminy Dobromierz
informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu zostały wywieszone wykazy:

 • nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kłaczynie 61
  (wykaz wywiesza się na okres 6 tyg),
 • nieruchomości niezabudowanych położonych w Pietrzykowie nr 129 i w Czernicy
  dz. nr 28/2 (wykaz wywiesza się na okres 21 dni),
 • działek rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia ( wykaz wywiesza się na
  okres 21 dni).

Wójt
(-) Jerzy Ulbin


OBWIESZCZENIE
10.05.2013 

O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Szymanów dla działek nr 264, 270, 268 i cz.269

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.2012. 647 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dobromierz Nr XLI/200/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi  Szymanów dla działek nr 264, 270, 268 i cz. 269 obejmującej obszar położony w granicach ewidencyjnych działek, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17.05.2013 r. do 07.06.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz pod adresem: Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz w pokoju nr 14 w godzinach od 10°° do 14°°. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04.06.2013 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu: Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, w sali nr 1, o godzinie 10°°.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dobromierz na adres: Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
21.06.2013 r.

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin

Niniejsze obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz w dniach: od 10.05.2013 r. do 21.06.2013 r.


INFORMACJA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
15.04.201

Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r.

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
04.02.2013 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2012 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

DO POBRANIA:


OTWARTY KONKURS OFERT
28.01.2013 

WÓJT GMINY DOBROMIERZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2013 ROKU

DO POBRANIA:


Urząd Gminy Dobromierz zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego
07.11.2012 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) Urząd Gminy Dobromierz zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016). 

Osoba uprawniona chcąca skorzystać ze świadczenia powinna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie np:

co najmniej 3 dni robocze przed przewidzianym terminem kontaktu i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się.


OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
22.10.2012 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 października 2012 r.

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
28.09.2012 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2012 r.

DO POBRANIA:


Ogłoszenie o konsultacjach
19.09.2012 

Programu Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

Wójt Gminy Dobromierz z zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z póź. zm. ) oraz § 4 Uchwały Nr XII/66/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłasza konsultacje społeczne.

 1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Gminy Dobromierz w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
 2. Cel konsultacji: poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.
 3. Termin konsultacji: od 26 września 2012 r. do 10 października 2012 r.
 4. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:
  Uczestnikami przedmiotowych konsultacji mogą być organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Dobromierz, które wyrażą swoje stanowisko za pomocą formularza konsultacyjnego w następujący sposób:
  a) za pośrednictwem strony internetowej Gminy Dobromierz (pobranie arkuszy w formie elektronicznej) - poprzez wysłanie wypełnionego formularza na adres poczty elektronicznej:
  gci@dobromierz.pl

  b) osobiście - poprzez złożenie wypełnionego formularza w sekretariacie Urzędu Gminy Dobromierz, przy Placu Wolności 24.

W przypadku niezłożenia przez podmioty wymienione w pkt 4 wniosków i uwag do projektu aktów prawa miejscowego do dnia zakończenia konsultacji, uznaje się, że przedstawiony projekt aktu prawa miejscowego został przyjęty bez zastrzeżeń.

PLIKI DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE
06.08.2012 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647), art. 39 ust.1 pkt 2, 3, i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 sierpnia 2012 r. do 11 września 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz,
w godzinach od 10.00 do 14.00. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2012 r.

w budynku Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, o godzinie 1200.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dobromierz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2012 r.

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin


KOMUNIKAT
30.07.2012 

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Dobromierz

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego informuję, że w dniu 1 sierpnia 2012 r. o godz. 17.00 na terenie województwa dolnośląskiego, w tym także gminy Dobromierz, odbędzie się akustyczny trening systemu ostrzegania i alarmowania.
Przy wykorzystaniu syren alarmowych zostanie wyemitowany "alarm powietrzny" - ciągły modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty.


Wójt
(-) Jerzy Ulbin


OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
23.07.2012 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2012 r.

DO POBRANIA:


KOMUNIKAT
12.06.2012 

Komunikat
Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 11 czerwca 2012 r.

Zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 2012 r., Wójt Gminy Dobromierz wznowił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji granitu ze złoża "BORÓW -POŁUDNIE", znajdującego się w granicach działki nr 2/22 obręb geodezyjny Borów, Gmina Dobromierz. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy w dniu 11 czerwca 2012 wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu w trybie przepisów art. 63, ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

(-) Wójt
Jerzy Ulbin


ZBIÓRKA ELEKTROZŁOMU
05.06.2012 

ZBIÓRKA ELEKTROZŁOMU (16.06.2012)

W porozumieniu z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym i Handlowym COM-D w Jaworze 16 czerwca br. odbędzie się bezpłatna zbiórka zużytego kompletnego sprzętu elektronicznego gospodarstwa domowego (lodówek z agregatem, chłodziarek, zmywarek, kuchenek elektrycznych, mikrofalówek, odkurzaczy, żelazek, komputerów, drukarek, telefonów, odbiorników radiowych, monitorów bądź telewizorów z nieuszkodzonym ekranem itp.) w następujących miejscowościach:

 • Czernica - na boisku sportowym
 • Gniewków - obok świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej, obok pojemników na szkło
 • Dzierzków - na parkingu przed sklepem Pana Szyrnera i Pana Szpotowicza
 • Borów - na działce nr 44/2 obok pojemnika na plastik, za sklepem Pani Wieczerzak
 • Roztoka - w rynku obok pojemników na szkło i plastik, obok sklepu Pana Czajkowskiego
  przy ul. Lipowej 13
 • Kłaczyna - obok świetlicy wiejskiej
 • Celów - obok tablicy ogłoszeń i pojemników na plastik

Wszystkie zużyte urządzenia należy dostarczyć w dniu zbiórki od godz. 6:00 do godz. 11:00
Sprzęt dostarczony po tym terminie nie będzie odebrany!

ZBIÓRKA ELEKTROZŁOMU (23.06.2012 r.)

W porozumieniu z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym i Handlowym COM-D w Jaworze 23 czerwca br. odbędzie się bezpłatna zbiórka zużytego kompletnego sprzętu elektronicznego gospodarstwa domowego (lodówek z agregatem, chłodziarek, zmywarek, kuchenek elektrycznych, mikrofalówek, odkurzaczy, żelazek, komputerów, drukarek, telefonów, odbiorników radiowych, monitorów bądź telewizorów z nieuszkodzonym ekranem itp.) w następujących miejscowościach:

 • Jaskulin - przy pojemniku na szkło obok P. Mikosza
 • Szymanów - plac obok świetlicy wiejskiej i plac obok kościoła, przy tablicy ogłoszeń
 • Siodłkowice - plac obok zajazdu, przy tablicy ogłoszeń
 • Pietrzyków - obok świetlicy wiejskiej
 • Dobromierz - obok przystanku autobusowego i obok remizy strażackiej na chodniku
 • Bronówek - obok baru i pojemnika na odpady plastikowe
 • Jugowa - plac obok świetlicy wiejskiej
 • Bronów - na działce nr 40/2 Pana Janusza Komarnickiego, obok posesji 9A
 • Serwinów - obok mostu i tablicy ogłoszeń

Wszystkie zużyte urządzenia należy dostarczyć w dniu zbiórki od godz. 6:00 do godz. 11:00
Sprzęt dostarczony po tym terminie nie będzie odebrany!


OBWIESZCZENIE
28.05.2012 

Dobromierz, dnia 23 maja 2012 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XLII/207/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 września 2009 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12 czerwca 2012 r. do 13 lipca 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz w godzinach od 10oo do 14oo. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmianami studium, rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 lipca 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz o godz. 12oo. 
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy opizp, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dobromierz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2012 r.

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin


INFORMACJA
23.05.2012 

Wójt Gminy Dobromierz działając na podstawie art. 37, ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011.

DO POBRANIA:


INFORMACJA
23.05.2012 

Dobromierz, dnia 23.05.2012 r. 

Wójt Gminy Dobromierz działając na podstawie art.37, ust. 1 pkt 2 lit. f Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

 1. P.P.H.U. "Kubica " S.C. Włodzimierz Kubica, Ludmiła Kubica

 2. Leszek Sokalski

 3. Antonina Skalik

 4. Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu

 5. Ireneusz Hereda

 6. Paweł Kwiatkowski

 7. Dariusz Sanojca

 8. Kopalnia Granitu "Zimnik" Spółka z o.o.

 9. "Braun Granit" Spółka z o.o. Kopalnia Granitu w Czernicy

Lp.

Nazwa firmy lub imię i nazwisko

Umorzenie – kwota zł

Przyczyna

1.

Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierz

195 202,00

Trudna sytuacja finansowa

2.

Halina Guźniczak

        693,77

Trudna sytuacja finansowa

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
18.05.2012 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2012 r.

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
04.05.2012 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r.

DO POBRANIA:


ZAWIADOMIENIE 
25.04.2012

Urząd Gminy w Dobromierzu działając na podstawie art. 17 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.-przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn zm.).

WYKŁADA

w dniach od 25 kwietnia 2012 r. do 26 maja 2012 r. do publicznego wglądu spisy inwentaryzacyjne i odpisy protokołów nieruchomości:

 • działka nr 823, 687/2, obręb Roztoka,
 • działka nr 212 i dz. nr 60 obręb Gniewków,
 • działka nr 48/3, obręb Kłaczyna.

Wójt
(-) Jerzy Ulbin


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
16.04.2012 

Dobromierz dnia 16 kwietnia 2012 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dobromierz Uchwały Nr XVIII/108/12 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do opracowania: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów

Przedmiotem zmiany planu są korekty zapisów § 27 w zakresie:
1) funkcji dopuszczalnej,
2) warunków kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. 
bez ingerencji w rysunek planu.
Mapa z oznaczeniem granic obszaru, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów jest do wglądu w Referacie Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy w Dobromierzu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, w terminie do dnia 11 maja 2012 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin


KOMUNIKAT
13.04.2012 

W związku z zakończeniem i przekazaniem do eksploatacji nowej sieci wodociągowej w miejscowościach Dobromierz, Bronówek i Dzierzków w celu podłączenia się do nowej sieci wodociągowej należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Dobromierzu, Plac Wolności 24, w pok. nr 9 i podpisać umowę na wykonanie przyłącza oraz umowę o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków. Po podpisaniu w/w umów mieszkańcy mogą podłączać się z instalacją wewnętrzną do zaworu głównego za nowym wodomierzem.

W związku z bardzo złym stanem starego wodociągu w Dobromierzu i koniecznością utrzymywania dwóch sieci wodociągowych wyznacza się ostateczny termin przepięcia do nowego wodociągu, tj.do dnia 30 kwietnia 2012 r.

Po wyznaczonym terminie stary wodociąg zostanie wyłączony z eksploatacji.

(-) Wójt
Jerzy Ulbin


KOMUNIKAT
20.03.2012 

Likwidator Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu informuje, że od dnia 01.04.2012 roku bieżące płatności oraz płatności z tytułu zobowiązań wobec zakładu należy dokonywać na rzecz następcy prawnego zlikwidowanego zakładu tj. Gminy Dobromierz.
Wpłaty gotówkowe należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy w Dobromierzu, bądź na dotychczasowy rachunek bankowy, którego posiadaczem z dniem 1 kwietnia 2012 roku jest Gmina Dobromierz.

Wpłaty należy dokonywać na następujące dane:
Gmina Dobromierz
Plac Wolności 24
58-170 Dobromierz
Bank BGŻ S.A. Oddział w Świdnicy
Numer rachunku: 29 2030 0045 1110 0000 0203 1830


DECYZJA
20.03.2012 

DECYZJA Nr I-Ps-27/12
o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
20.03.2012 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 marca 2012 r.

DO POBRANIA:


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU DLA ORGANIZACJI
08.03.2012 

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu 8 marca 2012 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2012, Wójt Gminy Dobromierz rozdysponował środki publiczne w wysokości 58 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) na zadanie pod nazwą "Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dobromierz w 2012 roku".

DO POBRANIA:


Nabór do komisji konkursowej
14.02.2012 

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą zgłaszać kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.

Wójt Gminy Dobromierz zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 - tj. z późn. zm.), działające na terenie gminy lub na rzecz jego mieszkańców, do zgłaszania kandydatów chcących uczestniczyć w pracy komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
w 2012 r.

Kandydat na członka komisji konkursowej wskazany przez organizację pozarządową powinien być osobą która:

 1. Reprezentuje organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osoby reprezentującej organizację pozarządową lub podmiot biorący udział w danym konkursie.
 2. Nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w stosunkach, które mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
 3. Korzysta z pełni praw publicznych.

Zgłoszenia kandydatów należy składać na załączonym formularzu w terminie do dnia 23.02.2012 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz. Zgłoszenie można również przesyłać pocztą elektroniczną na adres: kszot@dobromierz.pl

O wynikach naboru wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE
13.02.2012 

Gmina Dobromierz w związku z realizacją projektu "Edukacja przyszłością młodych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej.

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
26.01.2012 

Dobromierz, dnia 25 stycznia 2012 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni granitu "Gniewków I"

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 39 ust.1 pkt 2, 3, i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr VII/40/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 13 kwietnia 2011r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni granitu "Gniewków I" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 7 lutego 2012 r. do 8 marca 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, w godzinach od 1000 do 1400. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lutego 2012 r. w sali ślubów budynku Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, o godzinie 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dobromierz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2012 r.

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
26.01.2012 

Dobromierz, dnia 25 stycznia 2012 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XLII/207/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 września 2009 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 lutego 2012 r. do 21 marca 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz w godzinach od 10oo do 14oo. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmianami studium, rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 marca 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz o godz. 12.oo.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy opizp, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dobromierz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2012 r.

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin


OTWARTY KONKURS OFERT
24.01.201

WÓJT GMINY DOBROMIERZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2012 ROKU 

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
22.12.2011 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2011 r.

DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE
13.12.2011 

Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia

DO POBRANIA:


WYNIKI OGŁOSZONEGO KONKURSU
04.11.2011 

W wyniku ogłoszonego otwartego Konkursu na wsparcie realizacji zadań Gminy Dobromierz z zakresu wyłapywania , transportu i opieki nad bezpańskimi psami na lata 2012-2014 Komisja przyjęła ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Przyjaciół zwierząt "AZYL" w Dzierżoniowie, z którą Gmina podpisze umowę na realizację tego zadania.

Wójt
(-) Jerzy Ulbin


OGŁOSZENIE
10.08.2011 

Oferta realizacji zadania publicznego "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dobromierz".

DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE
25.07.2011 

"Wójt Gminy Dobromierz przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokale mieszkalne na podstawie art. 34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami). 
Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu na okres 6 tygodni".


OGŁOSZENIE
06.07.2011 

Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu uprzejmie informuje, że w związku ze
zmianą banku obsługującego Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu uległy zmianie numery rachunków bankowych. 
Począwszy od dnia 01.05.2011r. aktywny jest jedynie nowy numer rachunku:
BGŻ S.A. 29 2030 0045 1110 0000 0203 1830
Proszę o dokonywanie wpłat na w/w numer konta bankowego.

UWAGA!!!
Rachunek ten nie dotyczy wpłat dokonywanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych. Właściciele lokali przedmiotowych wspólnot o zmianie rachunków, która nastąpi od dnia 01.07.2011r., zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dyrektor Zakładu Obsługo Komunalnej 
w Dobromierzu 

(-) Dariusz Walendowski


OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
01.07.2011 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 
z dnia 16.06.2011 r.
dotyczącego zadania pod nazwą: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_53 w relacji Węzeł Dystrybucyjny Dobromierz - Złącze Odgałęźne Kłaczyna na RD_16

DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE
21.06.2011 

Wójt Gminy Dobromierz informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 
Wykaz wywiesza się na okres 6 tygodni.


OBWIESZCZENIE
15.06.2011 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni granitu "GNIEWKÓW I

DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE
01.06.2011 

Wójt Gminy Dobromierz przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 
lokale mieszkalne na podstawie art. 34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami).
Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu na okres 6 tygodni.


OGŁOSZENIE
17.05.2011 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

DO POBRANIA:


KOMUNIKAT
13.05.2011 

Urząd Gminy w Dobromierzu uprzejmie informuje, iż od 20 maja 2011 roku do końca września 2011 roku na terenie Gminy Dobromierz pojawią się pracownicy firmy IME Consulting z Biestrzykowa k/Wrocławia, którzy będą sporządzać inwentaryzację ilości i rodzaju wyrobów azbestowych na terenie nieruchomości. Prosimy wszystkich mieszkańców poszczególnych miejscowości o przyjazne potraktowanie pracowników firmy IME Consulting oraz udzielenie potrzebnych informacji dotyczących wyrobów azbestowych.

Wójt Gminy
(-) Jerzy Ulbin


KOMUNIKAT
18.04.2011 

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w zwiazku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Wójt Gminy Dobromierz informuje, że w dniu 18. 04. 2011 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Odtworzeniu dwóch zbiorników retencyjnych przepływowych oraz budowa nowego zbiornika przepływowego zasilanych ze strumienia Radynia, znajdujących się na terenie leśnictwa Dobromierz, obręb ewidencyjny Bronów, nr działki ewidencyjnej 176 oraz przebudowa przebiegającej w sąsiedztwie projektowanych zbiorników drogi leśnej na trzech odcinkach o łącznej dł. 360 m".

W dniu 07.03.2011 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu orzekające o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzgadniające warunki realizacji niniejszego przedsięwzięcia.
Z treścią decyzji oraz całą dokumentacją w tej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, pl. Wolności 24, pok. 11, codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 830 do 1500 od dnia 18.04.2011 r. do dnia 02.05.2011 r.

Wójt Gminy
(-) Jerzy Ulbin


KOMUNIKAT
01.04.2011 

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 30 marca 2011 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w zwiazku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), Wójt Gminy Dobromierz informuje, że w dniu 30. 03. 2011 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja zbiornika retencyjnego przepływowego zasilanego ciekiem stałym będącym lewobrzeżnym dopływem Strzegomki, usytuowanego na terenie leśnictwa Dobromierz, obręb ewidencyjny Pietrzyków, działka ewidencyjna nr 333".
W dniu 21. 02. 2011 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu orzekające o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzgadniające warunki realizacji niniejszego przedsięwzięcia.
Z treścią decyzji oraz całą dokumentacją w tej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, pl. Wolności 24, pok. 11, codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 830 do 1500 od dnia 30. 03. 2011 r. do dnia 13. 04. 2011 r.

Wójt Gminy
(-) Jerzy Ulbin


KOMUNIKAT
25.03.2011 

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 25 marca 2011 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w zwiazku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr. 199, poz.1227 z późn. zm.), Wójt Gminy Dobromierz informuje, że w dniu 25. 03. 2011 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Odtworzeniu zbiornika retencyjnego, przepływowego zasilanego lewym dopływem rzeki Strzegomki, usytuowanego na terenie leśnictwa Dobromierz, obręb ewidencyjny Pietrzyków, działka ewidencyjna nr 318" .
W dniu 21. 02. 2011 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu orzekające o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzgadniające warunki realizacji niniejszego przedsięwzięcia.
Z treścią decyzji, postanowieniem oraz całą dokumentacją w tej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, pl. Wolności 24, pok. 11, codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 830 do 1500 od dnia 25. 03. 2011 r. do dnia 08. 04. 2011 r.

Wójt Gminy
(-) Jerzy Ulbin


KOMUNIKAT
17.03.2011 

Komunikat
Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 16 marca 2011 r.

Zawiadamiam, że w dniu 16 marca 2011 r., Wójt Gminy Dobromierz wydał postanowienie o odstąpieniu od sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia "Odtworzenie dwóch zbiorników retencyjnych przepływowych oraz budowa nowego zbiornika przepływowego zasilanych ze strumienia Radynia, znajdujących się na terenie leśnictwa Dobromierz, obręb ewidencyjny Bronów, nr działki ewidencyjnej 176 oraz przebudowa przebiegającej w sąsiedztwie projektowanych zbiorników drogi leśnej na trzech odcinkach o łącznej dł. 360m" w trybie przepisów art. 63, ust 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Wójt
(-) Jerzy Ulbin


KOMUNIKAT
28.02.2011 

Komunikat
Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 28 lutego 2011 r.

Zawiadamiam, że w dniu 28. 02. 2011 r., Wójt Gminy Dobromierz wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia "Modernizacja zbiornika retencyjnego przepływowego zasilanego ciekiem stałym będącym lewobrzeżnym dopływem Strzegomki, usytuowanego na terenie leśnictwa Dobromierz, obręb ewidencyjny Pietrzyków, działka ewidencyjna nr 333" w trybie przepisów art. 63, ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Wójt Gminy
(-) Jerzy Ulbin


KOMUNIKAT
28.02.2011 

Komunikat
Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 25 lutego 2011 r.

Zawiadamiam, że w dniu 25. 02. 2011 r., Wójt Gminy Dobromierz wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia „Odtworzenie zbiornika retencyjnego, przepływowego zasilanego lewym dopływem rzeki Strzegomki, usytuowanego na terenie leśnictwa Dobromierz, obręb ewidencyjny Pietrzyków, działka ewidencyjna nr 318” w trybie przepisów art. 63, ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Wójt Gminy (-) Jerzy Ulbin


INFORMACJA
22.02.2011 

Wójt Gminy Dobromierz przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokale mieszkalne na podstawie art. 34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.(tj. Dz.U z 2010 r.,Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu na okres 6 tygodni.


INFORMACJA
15.02.2011 

Wójt Gminy Dobromierz przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokale mieszkalne na podstawie art. 34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.(tj. Dz.U z 2010 r.,Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu na okres 6 tygodni.


OTWARTY KONKURS OFERT
14.02.2011 

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ
PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2011 ROKU

DO POBRANIA:


KOMUNIKAT
01.02.2011 

Komunikat
Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 31 stycznia 2011 r.

zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2011 r., na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jawor, ul. Myśliborska 3, 59 – 400 Jawor zostało wszczęte przez Wójta Gminy Dobromierz postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja zbiornika retencyjnego przepływowego zasilanego ciekiem stałym będącym lewobrzeżnym dopływem Strzegomki, usytuowanego na terenie leśnictwa Dobromierz, obręb ewidencyjny Pietrzyków, działka ewidencyjna nr 333” w trybie przepisów art. 71 – 87 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

DO POBRANIA:


KOMUNIKAT
01.02.2011 

Komunikat
Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 31 stycznia 2011 r.

zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2011 r., na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jawor, ul. Myśliborska 3, 59 - 400 Jawor zostało wszczęte przez Wójta Gminy Dobromierz postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Odtworzeniu zbiornika retencyjnego, przepływowego zasilanego lewym dopływem rzeki Strzegomki, usytuowanego na terenie leśnictwa Dobromierz, obręb ewidencyjny Pietrzyków, działka ewidencyjna nr 318" w trybie przepisów art. 71 - 87 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

DO POBRANIA:


KOMUNIKAT
01.02.2011 

Komunikat
Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 31 stycznia 2011 r.

zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2011 r., na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jawor, ul. Myśliborska 3, 59 – 400 Jawor zostało wszczęte przez Wójta Gminy Dobromierz postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Odtworzenie dwóch zbiorników retencyjnych przepływowych oraz budowa nowego zbiornika przepływowego zasilanych ze strumienia Radynia, znajdujących się na terenie leśnictwa Dobromierz, obręb ewidencyjny Bronów, nr działki ewidencyjnej 176 oraz przebudowa przebiegającej w sąsiedztwie projektowanych zbiorników drogi leśnej na 3 odcinkach o łącznej długości 360 m.” polegającego na odtworzeniu dwóch zbiorników retencyjnych przepływowych oraz budowie nowego zbiornika przepływowego zasilanych ze strumienia „Radynia”, ...

DO POBRANIA:


KOMUNIKAT
13.01.2011 

Urząd Gminy Dobromierz informuje o możliwości odbycia staży przez bezrobotnych do 25 roku życia oraz bezrobotnych absolwentów szkół wyższych, którzy nie ukończyli 27 roku życia.

Warunki ubiegania się o staż są następujące:

 1. posiadanie statusu osoby bezrobotnej,
 2. nieukończony 25 rok życia lub nieukończony 27 rok życia, jeżeli od dnia ukończenia szkoły wyższej nie upłynęło 12 miesięcy.

Kwalifikacja osób bezrobotnych do odbycia stażu w Urzędzie nastąpi na podstawie:

 1. listu motywacyjnego,
 2. życiorysu,
 3. kopii świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów.

Długość stażu od 3 do 12 miesięcy.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kadrami w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu e-mail: mnakoneczna@dobromierz.pl, nr tel. 74 -8586 - 217, 206 w. 19, w terminie do dnia 24 stycznia 2011 r.


OGŁOSZENIE
18.11.2010 

Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia

DO POBRANIA:


Zapraszamy na konsultacje
29.10.2010 

Konsultacje Programu Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Dobromierz lub na rzecz jej mieszkańców, do przedstawienia własnych propozycji odnośnie priorytetowych zadań publicznych, zlecanych przez Gminę Dobromierz do realizacji organizacjom pozarządowym w 2011 roku. Będziemy wdzięczni za włączenie się do prac nad jego kształtem.

Konsultacje odbędą się 2 listopada 2010 r., o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobromierz.

Poniżej do pobrania Projekt Programu Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

PLIK DO POBRANIA:


 

 
 Informacje opracował(a): Monika Borysewicz
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

18.04.2012

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu