STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Konsultacje społeczne

   

Konsultacje społeczne

  
 

 

 


Ogłoszenie o konsultacjach 
09.10.2019 

Ogłoszenie o konsultacjach Programu Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

DO POBRANIA:


Konsultacje społeczne – Strategia Sudety 2030
15.06.2018 

Gmina Dobromierz serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno–gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3) - „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.

Przedłożony projekt strategii odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu 13 powiatów: Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Jaworski, Jeleniogórski, Kamiennogórski, Kłodzki, Lubański, Lwówecki, Świdnicki, Wałbrzyski, Ząbkowicki, Złotoryjski, Zgorzelecki.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 15.06 do dnia 13.07.2018 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem
http://www.survey.ue.wroc.pl/index.php?r=survey/index&sid=718178&lang=pl.  

Wypełnione w wersji elektronicznej i wydrukowane formularze można również dostarczyć w formie drukowanej na adres: Urząd Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, z dopiskiem „konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Sudety2030”

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie konsultacji społecznych jest:
Monika Skowron.

Konsultacje mają na celu zebranie Państwa uwag, opinii i propozycji odnośnie do projektu dokumentu, który nosi nazwę „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 10 lipca 2018 r. w godzinach od 11.00 do 13.00
w Sali Narad USC, ul. Armii Krajowej 49 w Świdnicy.

Załącznik : 

Zachęcamy i serdecznie zapraszamy do udziału.

 


Ogłoszenie o konsultacjach 
02.10.2017 

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały Rady Gminy Dobromierz w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

DO POBRANIA:

Szczegółowe informacje w załącznikach:


KONSULTACJE SPOŁECZNE
29.07.2016

PLIK DO POBRANIA:

 


 

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 25 lipca 2016 r.

dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu
"Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobromierz na lata 2016-2020"

Wójt Gminy Dobromierz serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Dobromierz oraz podmioty działające na terenie gminy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobromierz na lata 2016-2020".

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie wniosków i uwag dotyczących projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobromierz na lata 2016-2020" oraz wypracowanie kierunków rozwoju Gminy Dobromierz.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminach od dnia 25 lipca 2016 r. do dnia 28 lipca 2016 r. do godz. 13.00.

 • W konsultacjach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie

 • Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu przez mieszkańców
  i podmioty działające na terenie gminy opinii i uwag do projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobromierz na lata 2016-2020" na czytelnie wypełnionym formularzu konsultacji.

 • Opinie i uwagi zgłoszone na formularzu konsultacji anonimowo nie będą rozpatrywane.

 • Nieprzedstawienie opinii i uwag w terminie do dnia 28 lipca 2016 r. do godz. 13.00 oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Projekt "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobromierz na lata 2016-2020" będący przedmiotem konsultacji oraz formularz konsultacji dostępne będą:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dobromierzu pod adresem www.bip.dobromierz

 2. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dobromierzu pod adresem www.dobromierz.pl (w zakładce Lokalny Program Rewitalizacji);

 3. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz,
  pokój nr 9, II piętro.

Konsultacje przeprowadzone zostaną:

 1. poprzez złożenie wypełnionego formularza konsultacji w sekretariacie Urzędu Gminy w Dobromierzu, pokój nr 6,

 2. poprzez przesłanie formularza na adres Urząd Gminy w Dobromierzu, 
  Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz (decyduje data wpływu do Urzędu),

 3. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz do dnia 28 lipca 2016 r.
  do godz. 13.00 (pok. nr 9, II piętro).

Niniejsze ogłoszenie sporządzono na podstawie zapisów Zarządzenia Nr 72.2016 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobromierz na lata 2016-2020"


Wójt (-) Jerzy Ulbin

 

PLIKI DO POBRANIA:

 


INFORMACJA

Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/208/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobromierz (Dz. U. Woj. Doln. Nr 74, poz. 1597 z dnia 27 kwietnia 2005 r.) oraz zarządzenia nr 0050.63.2014 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru ankiety w konsultacjach z mieszkańcami gminy Dobromierz w sprawie statutu danego sołectwa informuję, iż Doraźna Komisja Statutowa ds. statutów sołectw na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2014 r. dokonała podsumowania przeprowadzonych konsultacji i przedstawiła następujące wyniki.
Termin przeprowadzenia konsultacji 27.05-4.06.2014 r.

W 3 sołectwach podjęto uchwały zebrania wiejskiego w sprawie zaopiniowania projektu Statutu Sołectwa, natomiast w pozostałych 9, mieszkańcom obecnym na zebraniu wiejskim rozdano ankiety. Wyniki ankiet przedstawiają się następująco:

Lp.

Sołectwo

Ankieta

Uwagi

1.

Pietrzyków

TAK – 7

  

2.

Jugowa

TAK – 17
NIE - 1

  

3.

Czernica

TAK – 16

  

4.

Jaskulin

TAK – 7
NIE - 1

  

5.

Dzierzków

TAK – 13
NIE - 1

-zmienić zapisy §26

6.

Borów

TAK – 27
NIE - 1

  

7.

Dobromierz

TAK – 37

  

8.

Szymanów

TAK – 18
NIE - 3

-pozostawić 10% dolny próg
-zbyt mała frekwencja do podejmowania decyzji

9.

Roztoka

TAK – 14 

  

 


Harmonogram zebrań wiejskich - konsultacje ws. statutu sołectwa

Lp.

Sołectwo

Data

Godzina

Miejsce zebrania wiejskiego

1.

Pietrzyków

27 maja 2014 r.

18:00

świetlica wiejska w Pietrzykowie

2.

Jaskulin

27 maja 2014 r.

18:00

DPS w Jaskulinie

3.

Gniewków

28 maja 2014 r.

18:00

świetlica wiejska w Gniewkowie

4.

Dzierzków

28 maja 2014 r.

17:00

świetlica wiejska w Dzierzkowie

5.

Szymanów

29 maja 2014 r.

18:00

świetlica wiejska w Szymanowie

6.

Borów

29 maja 2014 r.

18:00

nowa świetlica wiejska w Borowie

7.

Czernica

31 maja 2014 r.

18:00

świetlica wiejska w Czernicy

8.

Kłaczyna

2 czerwca 2014 r.

18:00

nowa świetlica wiejska w Kłaczynie

9.

Jugowa

2 czerwca 2014 r.

18:00

świetlica wiejska w Jugowej

10.

Dobromierz

3 czerwca 2014 r.

19:00

GOKSiR w Dobromierzu

11.

Bronów

4 czerwca 2014 r.

18:00

świetlica wiejska w Bronowie

12.

Roztoka

4 czerwca 2014 r.

18:00

świetlica wiejska w Roztoce
(ul. 3 Maja 61)

  


STATUT SOŁECTWA:

 1.      BORÓW
 2.      BRONÓW
 3.      CZERNICA
 4.      DOBROMIERZ
 5.      DZIERZKÓW
 6.      GNIEWKÓW
 7.      JASKULIN
 8.      JUGOWA
 9.      KŁACZYNA
 10.      PIETRZYKÓW
 11.      ROZTOKA
 12.      SZYMANÓW

 

Wójt Gminy Dobromierz działając zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/208/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobromierz oraz na podstawie zarządzenia nr 0050.59.2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Dobromierz zawiadamia, że w terminie od 27 maja do 15 czerwca 2014 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie statutów poszczególnych sołectw.

Powołana doraźna komisja opracowała 12 odrębnych statutów, projekty których dostępne są u poszczególnych sołtysów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Konsultacje będą przeprowadzane na zebraniach wiejskich, gdzie mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje opinie, uwagi i wnioski, a następnie wyrażą swoje stanowisko w głosowaniu jawnym. W przypadku braku quorum w dwóch wyznaczonych terminach, konsultacje przeprowadzane będą w formie ankiety.

 

 

 
 Informacje opracował(a): Monika Borysewicz
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

20.05.2014

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu