STRONA GŁÓWNA > Aktualności

   

Ochrona środowiska

  
 


OGŁOSZENIE
31.07.2019 

Informacja dla mieszkańców. Fundacja Dar Oze zaprasza do udziału w Projekcie Grantowym o uzyskanie 85% dofinansowania na zakup i montaż kotłów piątej klasy, pomp ciepła i/lub instalacji fotowoltaicznych

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
13.06.2019 

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 czerwca 2019 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 61 §1 i §4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) informuję, że na wniosek złożony dnia 13 maja 2019 r. przez Panią Agnieszkę Dolatę prowadzącą działalność gospodarczą „Żwirownia Dolata” „Beton Dolata” Agnieszka  Dolata, ul. Wiejska 27, 62-070 Dąbrowa zostało wszczęte przez Wójta Gminy Dobromierz postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji instalacji do przerobu kopaliny oraz węzła betoniarskiego o wydajności powyżej 15 t na dobę, na terenie działek ewidencyjnych nr 155, 153/3, 153/2, 165 obręb Gniewków oraz nr ewid. 96, 97/1, 97/2, 134 obręb Dzierzków gmina Dobromierz, poza obszarem górniczym GNIEWKÓW III.

DO POBRANIA:


DECYZJA 
29.05.2019 

Decyzja Wójta Gminy Dobromierz 
z dnia 28 maja 2019 

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
20.05.2019 

OBWIESZCZENIE 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
 z dnia 16  maja 2019  r.

DO POBRANIA:


INFORMACJA
13.05.2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 

DO POBRANIA:


ZAWIADOMIENIE
29.04.2019

Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy 
Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE

DO POBRANIA:


INFORMACJA
29.03.2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 

DO POBRANIA:


INFORMACJA
21.03.2019

Informacja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.03.2019 r.

DO POBRANIA:


INFORMACJA
25.02.2019

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla woj. dolnośląskiego którego integralna część stanowić będzie plan działań krótkoterminowych  

DO POBRANIA:


INFORMACJA
31.12.2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
28.08.2018 

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 61 §1 i §4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) informuję, że na wniosek złożony dnia 9 sierpnia 2018 r. przez Panią Agnieszkę Dolatę prowadzącą działalność gospodarczą „Żwirownia Dolata” „Beton Dolata” Agnieszka Dolata, ul. Wiejska 27, 62-070 Dąbrowa
zostało wszczęte przez Wójta Gminy Dobromierz postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie i przerób kopaliny ze złoża granitu „Gniewków” w granicach działek nr 153/2, 153/3, 155, 166 177, 154/1 obręb Gniewków gmina Dobromierz, powiat Świdnica, województwo Dolnośląskie”.

DO POBRANIA:

 

Wprowadził Administrator 28.08.2018 15:12
Opublikował Administrator 28.08.2018 15:12
Odpowiedzialny za treść Monika Skowron 28.08.2018 15:12
Zaktualizował Administrator 01.02.2019 15:04

OBWIESZCZENIE 
07.08.2018 

OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Dolnośląskiego 
z dnia 12 grudnia 2017  r.

DO POBRANIA:


INFORMACJA
16.05.2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
23.04.2018

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 61 §1 i §4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) informuję, że na wniosek złożony dnia 9 marca 2018 r. (uzupełniony: 12 kwietnia 2018 r.) przez Panią Agnieszkę Dolatę prowadzącą działalność gospodarczą „Żwirownia Dolata” „Beton Dolata” Agnieszka Dolata, ul. Wiejska 27, 62-070 Dąbrowa zostało wszczęte przez Wójta Gminy Dobromierz postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji instalacji do przerobu kopaliny oraz węzła betoniarskiego o wydajności powyżej 15 t na dobę, na terenie działki ewidencyjnej nr 155 obręb Gniewków, poza obszarem GÓRNICZYM III, gmina Dobromierz, powiat Świdnica, województwo Dolnośląskie.

DO POBRANIA:


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 
10.04.2018 

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla Gminy Dobromierz pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na korzystanie z usług wodnych w związku z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych (zebranych z połaci dachowych oraz z nawierzchni utwardzonej na działce nr 145/1 obręb 0003 Czernica, gmina Dobromierz) do skrzynek retencyjno – rozsączających zlokalizowanych na działce nr 145/1, obręb 0003 Czernica, gmina Dobromierz.

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
01.02.2018 

OBWIESZCZENIE
z dnia 31 stycznia 2018 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 61 §1 i §4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) informuję, że na wniosek złożony dnia 2 stycznia 2018 r. (uzupełniony: 23 stycznia 2018 r.) przez BRAUN-GRANIT Sp. z o. o., ul. Słoneczna 14, Nowa Sól zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu "Czernica-Wieś" zlokalizowanego na działkach: 176/5; obręb 0003 Czernica, gmina Dobromierz, powiat Świdnica, województwo dolnośląskie. 

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
29.01.2018 

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia

Stosownie do przepisów art. 38 i art 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)
Wójt Gminy Dobromierz, informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie projektowanej linii technologicznej przerobu kruszywa z materiału pozyskanego ze złoża granitu „Borów-Południe”

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
01.12.2017 

OBWIESZCZENIE 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego
z dnia 20 listopada 2017

Zarządu Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego niżej wymienionych uchwał o możliwości zapoznania się z ich treścią: 

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
05.10.2017 

OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Dolnośląskiego 
z dnia 29 września 2017  r.

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
20.07.2017 

OBWIESZCZENIE 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego
z dnia 10 lipca 2017

o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia w obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

DO POBRANIA:

 


OBWIESZCZENIE 
06.06.2017 

OBWIESZCZENIE z dnia 31  maja 2017  r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego 

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
24.05.2017 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) - dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) - dalej ustawa ooś, oraz na podstawie art. 61 §1 i §4 Kpa w związku z art. 73 ust. 1 ustawy ooś zawiadamia się o wszczęciu przez Wójta Gminy Dobromierz postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” na wniosek złożony dnia 15 maja 2017 r. przez Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Jawor, ul. Myśliborska 3, 59-400 Jawor.

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
30.12.2016 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) - dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) - dalej ustawa ooś, oraz na podstawie art. 61 §1 i §4 Kpa w związku z art. 73 ust. 1 ustawy ooś zawiadamia się o wszczęciu przez Wójta Gminy Dobromierz postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Czernicy, gmina Dobromierz" na wniosek złożony dnia 28 grudnia 2016 r. przez Pana Ryszarda Kowalczyka prowadzącego działalność gospodarczą ECOPLAN Ryszard Kowalczyk, ul. Szpitalna 3 lok. 9, 45-010 Opole działającego jako pełnomocnik inwestora - Gminy Dobromierz.

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
02.12.2016 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) - dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) - dalej ustawa ooś, oraz na podstawie art. 61 §1 i §4 Kpa w związku z art. 73 ust. 1 ustawy ooś zawiadamia się o wszczęciu przez Wójta Gminy Dobromierz postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - I etap, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie" ...

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
03.10.2016 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) - dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) - dalej ustawa ooś, oraz na podstawie art. 61 §1 i §4 Kpa w związku z art. 73 ust. 1 ustawy ooś zawiadamia się o wszczęciu przez Wójta Gminy Dobromierz postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - I etap, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie oraz oczyszczalni ścieków w Czernicy" na wniosek złożony dnia 23 września 2016 r. przez Pana Ryszarda Kowalczyka prowadzącego działalność gospodarczą ECOPLAN Ryszard Kowalczyk, ul. Szpitalna 3 lok. 9, 45-010 Opole działającego jako pełnomocnik inwestora - Gminy Dobromierz.

DO POBRANIA:


Zarząd Województwa Dolnośląskiego 
INFORMACJA 

26.09.2016

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia  poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
16.09.2016 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) - dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) - dalej ustawa ooś, oraz na podstawie art. 61 §1 i §4 Kpa w związku z art. 73 ust. 1 ustawy ooś zawiadamia się o wszczęciu przez Wójta Gminy Dobromierz postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na kontynuowaniu eksploatacji złoża granitu "Borów" w nowych granicach z użyciem materiałów wybuchowych na wniosek złożony dnia 2 sierpnia 2016 r. (uzupełniony dnia 23.08.2016 r.) przez Borowskie Kopalnie Granitu i Piaskowca - Skalimex Sp. z o. o. Sp. k. Kostrza, ul. Borowska 6, 58-150 Strzegom.

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
10.08.2016 

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 10 sierpnia 2016 r.

o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stosownie do przepisów art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)
Wójt Gminy Dobromierz, informuje o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. "Zakup i montaż linii technologicznej do obróbki kamienia, w skład którego wchodzi łupiarka hydrauliczna bramowa 1300x500x400, stół podawczo odbiorczy 1300x4000 sztuk 2"

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE
28.07.2016 

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 lipca 2016 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie z art. 10 §1, art. 61 §1 i §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 33, art. 61 ust. 2, art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) informuję, że na wniosek złożony dnia 26 lipca 2016 r. przez Pana Mariusza Szyrnera prowadzącego działalność gospodarczą Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "PROGRESS" mgr inż. Mariusz Szyrner ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka działającego jako pełnomocnik inwestora - Gminy Dobromierz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n "Kłaczyna droga dojazdowa do gruntów rolnych"

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
28.07.2016 

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 lipca 2016 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie z art. 10 §1, art. 61 §1 i §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 33, art. 61 ust. 2, art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) informuję, że na wniosek złożony dnia 26 lipca 2016 r. przez Pana Mariusza Szyrnera prowadzącego działalność gospodarczą Biuro Projektów
i Realizacji Inwestycji "PROGRESS" mgr inż. Mariusz Szyrner ul. Lipowa 23,
58-173 Roztoka działającego jako pełnomocnik inwestora - Gminy Dobromierz
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia p.n "Jugowa droga dojazdowa do gruntów rolnych"

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE
22.07.2016 

OBWIESZCZENIE
z dnia 20 lipca 2016 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 61 §1 i §4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku
z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) informuję, że na wniosek złożony dnia 04 lipca 2016 r. przez Pana Michała Twardziszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą Hydro Energy Michał Twardziszewski ul. Graniczna 23, 58-560 Jelenia Góra działającego jako pełnomocnik inwestora - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n „Budowa Małej Elektrowni Wodnej o mocy 40 kW na upuście wody biologicznej zbiornika Dobromierz w ramach zadania p.n. "Zapewnienie dodatkowego źródła zasilania w energię elektryczną urządzeń zbiornika wodnego Dobromierz na rzece Strzegomce"”

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
13.07.2016 

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 lipca 2016 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 61 §1 i §4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku
z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) informuję, że na wniosek złożony dnia 04 lipca 2016 r. przez Pana Łukasza Matkowskiego i Pana Piotra Gniewka wspólników spółki cywilnej INTERBRUK s.c. Ł. Matkowski & P. Gniewek, ul. Kamienna 3, 58-173 Roztoka

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE
01.06.2016 

OBWIESZCZENIE
o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Wójt Gminy Dobromierz działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) informuje o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji złoża granitu GNIEWKÓW I realizowanego na działkach 144/5, 144/6, 144/7, 145/1, 145/2, 145/3, 146/1, 146/2, 168/1 i 168/2 oraz na przerobie wydobywanej kopaliny za pomocą instalacji lokowanych w granicach działek ww. położonych na gruntach miejscowości Gniewków, gm. Dobromierz, pow. świdnicki, woj. dolnośląskie, którego Inwestorem jest Pani Agnieszka Dolata prowadząca działalność gospodarczą "Żwirownia Dolata" "Beton Dolata" Agnieszka Dolata - Dąbrowa, ul. Wiejska 27, 62-070 Dopiewo.

DO POBRANIA:


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 
29.04.2016 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ
ZA ROK 2015

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
01.04.2016 

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 61 §1 i §4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) informuję, że na wniosek złożony dnia 22 lutego 2016 r. (uzupełniony w dniu 18.03.2016 r., 25.03.2016 r.) przez Panią Agnieszkę Dolatę prowadzącą działalność gospodarczą "Żwirownia Dolata" "Beton Dolata" Agnieszka Dolata - Dąbrowa, ul. Wiejska 27, 62-070 Dopiewo

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
01.02.2016 

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 lutego 2016 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 61 §1 i §4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuję, że na wniosek złożony dnia 18 stycznia 2016 r. (uzupełniony w dniu 25.01.2016 r.) przez Pana Janusza Nawarę zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Zwiększenie przerobu drewna na terenie Zakładu Produkcyjno-Usługowego "Drewtrans" Celów 12, 58-173 Roztoka.

DO POBRANIA:

 •    Treść obwieszczenia

 •    Treść obwieszczenia  (21.03.2016)
                  
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
                   z dnia 16 marca 2016 r.
                   o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 
                   o środowiskowych uwarunkowaniach 


INFORMACJA
14.12.2015 

Zgodnie z przepisami prawa Wójt Gminy Dobromierz jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach. Wójt Gminy Dobromierz prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów.

Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Wójta Gminy Dobromierz:

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?sort=MODIFICATION_DATE&dir=asc&urzad=&cid=511248 

 


KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
29.09.2015 

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ

z dnia 28 września 2015 r.
o wydanym postanowieniu

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w dniu 28 września 2015 r. Wójt Gminy Dobromierz wydał postanowienie znak RBiR.6220.1.5.2015 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ustalające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określające elementy wymagające szczegółowej analizy dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu "Czernica" zlokalizowanego na działkach: 176/6; 176/3 i 183/1 obręb 0003 Czernica, gmina Dobromierz, powiat Świdnica, województwo dolnośląskie.

DO POBRANIA:

 


OBWIESZCZENIE 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
24.09.2015 

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
znak WPN.6320.63.2015.RS z dnia 16 września 2015r. - informację o zamiarze
przystąpienia do opracowania projektów zmian zarządzeń w sprawie ustanowienia
planów zadań ochronnych dla obszarów Narura 2000

DO POBRANIA:

 


OBWIESZCZENIE 
13.08.2015 

OBWIESZCZENIE 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego
z dnia 5 sierpnia 2015

Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 sierpnia 2015r., że RDOŚ we Wrocławiu oraz PWIS we Wrocławiu uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Program ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego arsenu w powietrzu ...

DO POBRANIA:

 


OBWIESZCZENIE 
13.07.2015 

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 lipca 2015 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 61 §1 i §4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuję, że na wniosek złożony dnia 29 kwietnia 2015 r. (uzupełniony: 26.05.2015 r. i 26.06.2015 r.) przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "Czernica - Granit" Sp. z o. o. Czernica 4, 58-172 Gniewków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Wydobywaniu kopaliny ze złoża granitu "Czernica" zlokalizowanego na działkach: 176/6; 176/3 i 183/1 obręb 0003 Czernica, gmina Dobromierz, powiat Świdnica, województwo dolnośląskie.

DO POBRANIA:

 


OBWIESZCZENIE 
13.07.2015 

OBWIESZCZENIE 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego
z dnia 06 lipca 2015

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o opracowaniu i możliwości zapoznania się z niżej wymienionymi projektami: 

DO POBRANIA:

 


OBWIESZCZENIE 
11.06.2015 

OBWIESZCZENIE
z dnia 11 czerwca 2015 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie z art. 10 §1, art. 61 §1 i §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 33, art. 61 ust. 2, art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuję, że na wniosek złożony dnia 15 maja 2015 r. (uzupełniony w dniu 02.06.2015 r.) przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "PROGRESS" mgr inż. Mariusz Szyrner ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka działające jako pełnomocnik Gminy Dobromierz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Roztoka - Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych".

DO POBRANIA:

 •    Treść obwieszczenia

 •    Wniosek o wydanie decyzji 

 •    POSTANOWIENIE nr 81/15  (29.06.2015)
                  
  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy

 •    Komunikat  (29.06.2015)

 •    POSTANOWIENIE  (03.07.2015)
                  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 •    OBWIESZCZENIE z dnia 20 lipca 2015 r.  (20.07.2015)
                  o wyznaczonym terminie do wypowiedzenia się co do zebranego materiału 
                  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 •    POSTANOWIENIE Wójta Gminy Dobromierz  (20.07.2015)

 •    OBWIESZCZENIE z dnia 20 lipca 2015 r.  (20.07.2015)
                  o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny
                  oddziaływania na środowisko

 •    DECYZJA
                   o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (12.08.2015)

 •    OBWIESZCZENIE  (12.08.2015)
                  WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
                  z dnia 12 sierpnia 2015 r.
                  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
                  przedsięwzięcia


OBWIESZCZENIE 
09.06.2015 

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 czerwca 2015 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 61 §1 i §4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuję, że na wniosek złożony dnia 18 maja 2015 r. (uzupełniony w dniu 26.05.2015 r.) przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "HYŻYŃSKI" Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 37/6, 59-420 Bolków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Uruchomienie projektowanej linii technologicznej przerobu kruszywa z materiału pozyskanego ze złoża granitu "Borów-Południe".

DO POBRANIA:


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 
NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ ZA ROK 2014 

30.04.2015  

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
12.03.2015 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 9 marca 2015 r.
o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacjonarnego serwisu ogumienia.

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
31.12.2014 

OBWIESZCZENIE
z dnia 31 grudnia 2014 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 61 §1 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuję, że na wniosek złożony dnia 22 grudnia 2014 r. przez MOBIGUM Sp. z o. o. ul. Cmentarna 12, 58-170 Dobromierz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacjonarnego serwisu ogumienia zlokalizowanego w Dobromierzu.

DO POBRANIA:


INFORMACJA 
03.12.2014 

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z inwestycjami w zakresie budowy dróg i innych inwestycji liniowych, których trasa przebiegać będzie przez teren województwa dolnośląskiego pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613 z późn. zm.) działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, może być wykonywana po uzyskaniu koncesji.

Biorąc pod uwagę art. 4 ustawy obowiązku nie stosuje się w przypadku wydobywania piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej,
z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobyta kopaliną, jeżeli jednocześnie wydobycie:

 1. będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych;
 2. nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym;
 3. nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

Jednocześnie informujemy, że podpisywanie umów cywilnoprawnych, umożliwiających prowadzenie na nieruchomości działalności polegającej na wydobywaniu kopaliny bez koncesji, jest bezprawne i niesie ze sobą ryzyko poniesienia odpowiedzialności prawnej z tytułu niedozwolonego wydobywania kopaliny, nie wyłączając odpowiedzialności karnej.

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin


Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje 
26.11.2014 

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie zmian Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
01.08.2014 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
 z dnia 30 lipca 2014 r. 
zawiadamiające o przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka odcinek II: 2+420,47 - 38+255,00

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE 
28.04.2014 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu WPN.6320.156.2014.JZ informujące o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego zarządzenia z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dobromierz PLH020034 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 2341).

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
30.04.2014 

Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE
28.03.2014 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 28 marca 2014 r.
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia

Stosownie do przepisów art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobromierz, informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

"Eksploatacja granitu ze złoża BORÓW - POŁUDNIE, znajdującego się w granicach działki nr 2/22 obręb 0001 Borów, gm. Dobromierz."

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE
25.03.2014 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 25 marca 2014 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE
19.03.201

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego 

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE
31.12.2013 

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 31 grudnia 2013 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuję, że na wniosek złożony dnia 20
grudnia 2013 r. przez HOUSE Piotr Wąsowski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn. „Punkt Zbierania Odpadów w Serwinowie”.

DO POBRANIA:


KOMUNIKAT
03.10.2013 

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 3 października 2013 r.

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267) w związku ze złożonym przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe ,,HYŻYŃSKI" Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 37/6, 59-420 Bolków wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: ,,Eksploatacja granitu ze złoża BORÓW - POŁUDNIE" ", znajdującego się w granicach działki nr 2/22 obręb 0001 Borów, gm. Dobromierz, po rozpatrzeniu wniosku Borowskich Kopalni Granitu Sp. z o. o. Borów 57; 58-172 Gniewków o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: ,,Eksploatacja granitu ze złoża BORÓW - POŁUDNIE", znajdującego się w granicach działki nr 2/22 obręb 0001 Borów oraz wniosku Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego HYŻYŃSKI Sp. z o. o. z siedzibą w Bolkowie ul. Sienkiewicza 37/6 w sprawie wydania postanowienia w przedmiocie odmowy zawieszenia w/w postępowania administracyjnego Wójt Gminy Dobromierz postanowieniem z dnia 3 października 2013 r. znak: RBiR.6220.4.19.2012 odmówił zawieszenia postępowania w powyższej sprawie.

DO POBRANIA:


KOMUNIKAT
10.09.2013 

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 10 września 2013 r.

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267) w związku ze złożonym przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe ,,HYŻYŃSKI" Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 37/6, 59-420 Bolków wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: ,,Eksploatacja granitu ze złoża BORÓW - POŁUDNIE", znajdującego się w granicach działki nr 2/22 obręb 0001 Borów, gm. Dobromierz, zawiadamiam o wyznaczonym przez Wójta Gminy Dobromierz na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ponownym siedmiodniowym terminie do wypowiedzenia się co do zebranego materiału w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE
27.08.2013 

 O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
„Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Dobromierzu”
na wniosek złożony pismem z dnia 24.07.2013 r. przez Gminę Dobromierz,
pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz Wójt Gminy Dobromierz wydał decyzję z dnia 27 sierpnia
2013r. znak: RBiR.6220.4.1.2013 umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa
efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA
do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE
27.08.2013 

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
„Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza
w Roztoce”
na wniosek złożony pismem z dnia 24.07.2013 r. przez Gminę Dobromierz,
pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz Wójt Gminy Dobromierz wydał decyzję z dnia 27 sierpnia
2013r. znak: RBiR.6220.2.1.2013 umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa
efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA
do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. 

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE
27.08.2013 

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
„Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Gniewkowie”
na wniosek złożony pismem z dnia 24.07.2013 r. przez Gminę Dobromierz,
pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz Wójt Gminy Dobromierz wydał decyzję z dnia 27 sierpnia
2013r. znak: RBiR.6220.3.1.2013 umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa
efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA
do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE
26.07.2013 

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 lipca 2013 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 24.07.2013 r. (do tut. Urzędu
pismo wpłynęło 24.07.2013 r.) przez Gminę Dobromierz zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn: ,,Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowe j im . Jana Brzechwy w Dobromierzu ” .

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE
26.07.2013 

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 lipca 2013 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 24.07.2013 r. (do tut. Urzędu
pismo wpłynęło 24.07.2013 r.) przez Gminę Dobromierz zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn: , , Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej
im . Janusza Korczaka w Gniewkowie ” . 

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE
26.07.2013 

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 lipca 2013 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 24.07.2013 r. (do tut. Urzędu
pismo wpłynęło 24.07.2013 r.) przez Gminę Dobromierz zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce ” .

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE
27.08.2013 

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267) w związku ze złożonym przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe ,,HYŻYŃSKI" Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 37/6, 59-420 Bolków wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: ,,Eksploatacja granitu ze złoża BORÓW - POŁUDNIE", znajdującego się w granicach działki nr 2/22 obręb 0001 Borów, gm. Dobromierz, zawiadamiam o wyznaczonym przez Wójta Gminy Dobromierz na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego siedmiodniowym terminie do wypowiedzenia się co do zebranego materiału w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE
05.07.2013 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 5 lipca 2013 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 5 lipca 2013 r. Wójt Gminy Dobromierz wydał decyzję znak: RBiR. 6220.1.4.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą:
,,Budowa infrastruktury technicznej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych w południowo - zachodniej części Dobromierza"
zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 11/1, 12/1, 115/2, 117/2, 114/4, 121/6, 355/7, 355/9, 355/12, 355/15, 355/18, 355/21, 355/29, 355/33, 355/34, 355/35, 355/37, 355/39, 355/43, 355/44, 355/45, 355/46, 355/47, 355/48, 355/49, 355/50, 355/51, 355/52, 355/53, 355/54, 355/55 355/56, 355/57, 355/58 obręb ewidencyjny 0004 Dobromierz, realizowanego przez Gminę Dobromierz.

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE
06.06.2013 

Obwieszczenie
Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 6 czerwca 2013 r.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: ,,Budowa infrastruktury technicznej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych w południkowo – zachodniej części Dobromierza” zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 11/1, 12/1, 115/2, 117/2, 114/4, 121/6, 355/7, 355/9, 355/12, 355/15, 355/18, 355/21, 355/29, 355/33, 355/34, 355/35, 355/37, 355/39, 355/43, 355/44, 355/45, 355/46, 355/47, 355/48, 355/49, 355/50, 355/51, 355/52, 355/53, 355/54, 355/55 355/56, 355/57, 355/58 obręb ewidencyjny 0004 Dobromierz, Wójt Gminy Dobromierz wydał postanowienie, w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

DO POBRANIA:


POSTANOWIENIE
06.06.2013 

Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 63 ust. 2 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt. 60 i 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska BSB Sp. J. ul. Jana z Kolna 4; 65-014 Zielona Góra działającego w imieniu i na rzecz Gminy Dobromierz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:

,,Budowa infrastruktury technicznej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych w południkowo – zachodniej części Dobromierza” zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 11/1, 12/1, 115/2, 117/2, 114/4, 121/6, 355/7, 355/9, 355/12, 355/15, 355/18, 355/21, 355/29, 355/33, 355/34, 355/35, 355/37, 355/39, 355/43, 355/44, 355/45, 355/46, 355/47, 355/48, 355/49, 355/50, 355/51, 355/52, 355/53, 355/54, 355/55 355/56, 355/57, 355/58 obręb ewidencyjny 0004 Dobromierz postanawiam odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE
07.05.2013

OBWIESZCZENIE
z dnia 7 maja 2013 r.

Urząd Gminy Dobromierz informuje, że w piśmie z dnia 19 kwietnia 2013 r. znak: RBiR. 6220.1.2013 zawiadamiającym o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:,, Budowa infrastruktury technicznej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych w południowo - zachodniej części Dobromierza" błędnie został określony numer jednej z działek na której planowane jest przedsięwzięcie. Działkę o numerze 12/4 obręb ewidencyjny 0004 Dobromierz, należy zastąpić działką o numerze 12/1 obręb ewidencyjny 0004 Dobromierz.

Wójt
(-) Jerzy Ulbin


OBWIESZCZENIE
19.04.2013 

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 kwietnia 2013 r.
 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 26.03.2013 r. (do tut. Urzędu pismo wpłynęło 02.04.2013 r.) przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska BSB Sp. J. ul. Jana z Kolna 4, 65-014 Zielona Góra działającego w imieniu i na rzecz Gminy Dobromierz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: ,,Budowa infrastruktury technicznej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych w południowo – zachodniej części Dobromierza”.

DO POBRANIA:


KOMUNIKAT
19.03.2013 

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 19 marca 2013 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, ze w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 19 marca 2013 r. Wójt Gminy Dobromierz wydał decyzję znak: RBiR. 6220.4.12.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: Eksploatacja granitu ze złoża ,,BORÓW - POŁUDNIE" znajdującego się w granicach działki nr 2/22 obręb 0001 Borów, gm. Dobromierz realizowanego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,Hyżyński" Spółka z o. o., ul. Sienkiewicza 37/6, 59-420 Bolków.

DO POBRANIA:


DECYZJA
19.03.2013 

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie :

 • art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
 • art. 71 ust 2 pkt 2, art. 84 oraz art. 85 ust 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
 • § 3 ust. 1 pkt 40, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieć mogących znaczaco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397),

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "HYŻYŃSKI" Spółka z o. o., ul. Sienkiewicza 37/6, 59-420 Bolków

DO POBRANIA:


KOMUNIKAT
15.02.2013 

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 14.02.2013 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobromierz informuje, że w dniu 14 luty 2013 r. po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawła Zakrzewskiego zam. Kłaczyna 9, 58-173 Roztoka wydana została decyzja znak: RBiR.6220.8.5.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego – adaptacja części stodoły na warsztat samochodowy jednostanowiskowy” znajdującego się pod adresem: Kłaczyna 9, 58-173 Roztoka, działka nr 329 ob. ewidencyjny Kłaczyna.

DO POBRANIA:


KOMUNIKAT
23.01.2013 

Komunikat
Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 23 stycznia 2013 r.

Zawiadamiam, że w dniu 23 stycznia 2013 r. w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego – adaptacja części stodoły na warsztat samochodowy jednostanowiskowy”, znajdującego się pod adresem: Kłaczyna 9, 58-173 Roztoka, powiat świdnicki, gm. Dobromierz, działka nr. 329, obręb ewidencyjny Kłaczyna, Wójt Gminy Dobromierz postanowieniem znak: RBiR. 6220.8.4.2012 odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia w trybie przepisów art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z poźn. zm.)
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 Kpa, do brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz składać wnioski i zastrzeżenia.

Zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Z treścią w/w postanowienia strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz (pok. nr. 13) w godzinach od 700 - 1500, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt
(-) Jerzy Ulbin


KOMUNIKAT
11.01.2013 

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 11 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobromierz informuje, że w dniu 11 stycznia 2013 r. w związku z wznowionym na wniosek Nadleśnictwa Jawor ul. Myśliborska 3; 59-400 Jawor postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa zbiorników wodnych retencyjnych górskich w leśnictwie Dobromierz (oddział 220 a) w ramach projektu ,, Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie – finansowane z III osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 r.”

DO POBRANIA:


KOMUNIKAT
11.01.2013 

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 11 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobromierz informuje, że w dniu 11 stycznia 2013 r. w związku z wznowionym na wniosek Nadleśnictwa Jawor ul. Myśliborska 3; 59-400 Jawor postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa zbiorników wodnych retencyjnych górskich w leśnictwie Dobromierz (oddział 222 b,d) w ramach projektu ,, Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie – finansowane z III osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 r.”

DO POBRANIA:


KOMUNIKAT
11.01.2013 

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 11 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobromierz informuje, że w dniu 11 stycznia 2013 r. w związku z wznowionym na wniosek Nadleśnictwa Jawor ul. Myśliborska 3; 59-400 Jawor postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa zbiorników wodnych retencyjnych górskich w leśnictwie Dobromierz (oddział 190 a, b, c) w ramach projektu ,, Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie – finansowane z III osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 r.”

DO POBRANIA:


KOMUNIKAT
13.12.2012 

Komunikat
Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 13 grudnia 2012 r.

zawiadamiam, że w dniu 13 grudnia 2012 r., na wniosek Nadleśnictwa Jawor, ul. Myśliborska 3, 59 – 400 Jawor na podstawie art. 145 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) przez Wójta Gminy Dobromierz zostało wznowione postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa zbiorników wodnych retencyjnych górskich w leśnictwie Dobromierz (oddz. 220 a) w ramach projektu – Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie - finansowanie z III osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 r.” zlokalizowanego w Nadleśnictwie Jawor, leśnictwo Dobromierz (oddz. 220 a), powiat świdnicki, gmina Dobromierz, działka nr 333 obręb ewidencyjny 0010 Pietrzyków.

DO POBRANIA:


KOMUNIKAT
13.12.2012 

Komunikat
Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 13 grudnia 2012 r.

zawiadamiam, że w dniu 13 grudnia 2012 r., na wniosek Nadleśnictwa Jawor, ul. Myśliborska 3, 59 – 400 Jawor na podstawie art. 145 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) przez Wójta Gminy Dobromierz zostało wznowione postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa zbiorników wodnych retencyjnych górskich w leśnictwie Dobromierz (oddz. 222 b, d) w ramach projektu – Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie - finansowanie z III osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 r.” zlokalizowanego w Nadleśnictwie Jawor, leśnictwo Dobromierz (oddz. 222 b, d), powiat świdnicki, gmina Dobromierz, działka nr 318 AM 1, obręb ewidencyjny Pietrzyków.

DO POBRANIA:


KOMUNIKAT
13.12.2012 

Komunikat
Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 13 grudnia 2012 r.

zawiadamiam, że w dniu 13 grudnia 2012 r., na wniosek Nadleśnictwa Jawor, ul. Myśliborska 3, 59 – 400 Jawor na podstawie art. 145 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) przez Wójta Gminy Dobromierz zostało wznowione postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa zbiorników wodnych retencyjnych górskich w leśnictwie Dobromierz (oddz. 190 a, b, c) w ramach projektu – Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie - finansowanie z III osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 r.” zlokalizowanego w Nadleśnictwie Jawor, leśnictwo Dobromierz (oddz. 190 a, b, c), powiat świdnicki, gmina Dobromierz, działka nr 176 AM 1, obręb Bronów 0002.

DO POBRANIA:


OBWIESZCZENIE
07.12.2012 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1, ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że na wniosek złożony pismem z dnia 09.11.2012 r. przez Pana Pawła Zakrzewskieg, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: ,,Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego – adaptacja części stodoły na warsztat samochodowy jednostanowiskowy”.

DO POBRANIA:


KOMUNIKAT
03.09.2012   

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 03 września 2012 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), Wójt Gminy Dobromierz informuje, że w dniu 03 września 2012 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą < " Eksploatacja granitu ze złoża "BORÓW - POŁUDNIE" > znajdującego się w granicach działki nr 2/22 obręb geodezyjny Borów, Gmina Dobromierz i zajmującego powierzchnię 3,89 ha".

W dniu 07 grudnia 2011 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu orzekające o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzgadniające warunki realizacji niniejszego przedsięwzięcia.
Z treścią decyzji, postanowieniem oraz całą dokumentacją w tej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, pl. Wolności 24, pok. 11, codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 8.30 do 15.00 od dnia 03 września 2012 r. do dnia 17 września 2012 r.

Wójt
(-) Jerzy Ulbin


STATYSTYCZNE BADANIA ROLNICZE
04.04.2012   

Główny Urząd Statystyczny (GUS) corocznie przeprowadza na terenie całego kraju REPREZENTACYJNE BADANIA GOSPODARSTW ROLNYCH.
Badania realizowane są przez pracowników urzędów statystycznych – ankieterów w wylosowanych gospodarstwach rolnych metodą wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego.

| więcej ... |


UWAGA ROLNICY! PRZYPOMINAMY!
04.04.2012   

SZKODY powstałe w uprawach zbóż w wyniku ujemnych skutków przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 SĄ OBJĘTE DOPŁATAMI W RAMACH DE MINIMIS

Producenci rolni, którzy zużyli do siewu materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, mogą ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie do upraw, które uległy zniszczeniu w wyniku ujemnych skutków przezimowania.

Producenci rolni, którzy chcą skorzystać z pomocy są zobowiązani do złożenia do właściwego ze względu na siedzibę lub adres zamieszkania OT ARR wniosku o przyznanie dopłaty do 25 czerwca.
Jednocześnie informujemy, iż przed podjęciem prac agrotechnicznych mających na celu likwidację zniszczonej uprawy (założonej z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany), producent rolny powinien powiadomić właściwy Oddział Terenowy ARR o planowanych czynnościach w formie pisemnej, przekazanej za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej.

Dopłata ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W związku z tym,
w okresie 3 lat łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7500 euro.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl, w zakładce "Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w 2012 r."

Infolinia ARR 22 661 72 72.
OT ARR we Wrocławiu 71 33 50 151


KOMUNIKAT
15.03.2012   

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 15 marca 2012 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), Wójt Gminy Dobromierz informuje, że w dniu 15 marca 2012 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa zbiorników wodnych retencyjnych górskich w leśnictwie Dobromierz (oddział 190 a, b, c) w ramach projektu: Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie - finansowanie z III osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013", polegającego na budowie zbiorników wodnych retencyjnych górskich w leśnictwie Dobromierz (oddział 190 a, b, c), zlokalizowanego w Nadleśnictwie Jawor, Leśnictwo Dobromierz, oddział leśny 190 a, b, c, Powiat Świdnicki, Gmina Dobromierz, działka nr 176 AM1, obręb Bronów 0002".
W dniu 06. 02. 2012 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu orzekające o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzgadniające warunki realizacji niniejszego przedsięwzięcia.
Z treścią decyzji oraz całą dokumentacją w tej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, pl. Wolności 24, pok. 11, codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 830 do 1500 od dnia 16. 03. 2012 r. do dnia 29. 03. 2012 r.

Wójt
(-) Jerzy Ulbin


KOMUNIKAT
06.03.2012   

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 06 marca 2012 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), Wójt Gminy Dobromierz informuje, że w dniu 06. 03. 2012 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika wodnego retencyjnego górskiego w leśnictwie Dobromierz (oddział 222 b, d), w ramach projektu przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie - finansowanie z III osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013" na terenie leśnictwa Dobromierz, obręb ewidencyjny Pietrzyków, działka ewidencyjna nr 318.

W dniu 06. 02. 2012 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu orzekające o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzgadniające warunki realizacji niniejszego przedsięwzięcia.
Z treścią decyzji oraz całą dokumentacją w tej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, pl. Wolności 24, pok. 11, codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 830 do 1500 od dnia 07. 03. 2012 r. do dnia 20. 03. 2012 r.

Wójt Gminy
(-) Jerzy Ulbin


KOMUNIKAT
06.03.2012   

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 06 marca 2012 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), Wójt Gminy Dobromierz informuje, że w dniu 06 marca 2012 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika wodnego retencyjnego górskiego w leśnictwie Dobromierz (oddział 220 a), w ramach projektu przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie - finansowanie z III osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013" na terenie leśnictwa Dobromierz, obręb ewidencyjny Pietrzyków, działka ewidencyjna nr 333.

W dniu 06. 02. 2012 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu orzekające o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzgadniające warunki realizacji niniejszego przedsięwzięcia.
Z treścią decyzji oraz całą dokumentacją w tej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, pl. Wolności 24, pok. 11, codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 830 do 1500 od dnia 07. 03. 2012 r. do dnia 20. 03. 2012 r.

Wójt Gminy
(-) Jerzy Ulbin


KOMUNIKAT
15.02.2012   

Komunikat
Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 14 lutego 2012 r.

Zawiadamiam, że w dniu 14 lutego 2012 r., Wójt Gminy Dobromierz wydał postanowienie znak: RBiR.6220.7.5.2012 o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zbiorników wodnych retencyjnych górskich w leśnictwie Dobromierz (oddział 190 a, b, c) w ramach projektu: Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie - finansowanie z III osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013" polegającego na budowie zbiorników wodnych retencyjnych górskich w leśnictwie Dobromierz (oddział 190 a, b, c), zlokalizowanego w Nadleśnictwie Jawor, Leśnictwo Dobromierz, oddział leśny 190 a, b, c, Powiat Świdnicki, Gmina Dobromierz, działka nr 176 AM1, obręb 0002 Bronów w trybie przepisów art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Wójt
(-) Jerzy Ulbin


KOMUNIKAT
15.02.2012  

Komunikat
Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 14 lutego 2012 r.

Zawiadamiam, że w dniu 14 lutego 2012 r., Wójt Gminy Dobromierz wydał postanowienie znak: RBiR.6220.5.5.2012 o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zbiornika wodnego retencyjnego górskiego w leśnictwie Dobromierz (oddział 220 a) w ramach projektu: Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie - finansowanie z III osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013" polegającego na budowie zbiornika wodnego retencyjnego górskiego w leśnictwie Dobromierz (oddział 220 a), zlokalizowanego w Nadleśnictwie Jawor, Leśnictwo Dobromierz, oddział leśny 220 a, Powiat Świdnicki, Gmina Dobromierz, działka nr 333 AM2, obręb 0010 Pietrzyków w trybie przepisów art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Wójt
(-) Jerzy Ulbin


KOMUNIKAT
15.02.2012  

Komunikat
Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 14 lutego 2012 r.

Zawiadamiam, że w dniu 14 lutego 2012 r., Wójt Gminy Dobromierz wydał postanowienie znak: RBiR.6220.6.5.2012 o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zbiornika wodnego retencyjnego górskiego w leśnictwie Dobromierz (oddział 222 b, d) w ramach projektu: Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie - finansowanie z III osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013", polegającego na budowie zbiornika wodnego retencyjnego górskiego w leśnictwie Dobromierz (oddział 222 b,d), zlokalizowanego w Nadleśnictwie Jawor, Leśnictwo Dobromierz, oddział leśny 222 b, d, Powiat Świdnicki, Gmina Dobromierz, działka nr 318 AM2, obręb 0010 Pietrzyków w trybie przepisów art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Wójt
(-) Jerzy Ulbin


KOMUNIKAT
21.12.2011  

Komunikat
Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2011 r., Wójt Gminy Dobromierz wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji granitu ze złoża "BORÓW - POŁUDNIE", znajdującego się w granicach działki nr 2/22, obręb geodezyjny Borów, Gmina Dobromierz w trybie przepisów art. 63, ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Wójt
(-) Jerzy Ulbin


KOMUNIKAT
06.12.2011  

Komunikat
Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 06 grudnia 2011 r.

zawiadamiam, że w dniu 06. 12. 2011 r., na wniosek Biura Projektowego "SYNTECH" Synowiec i Juda Sp.j., 58 - 500 Jelenia Góra, ul. Urocza 22 zostało wszczęte przez Wójta Gminy Dobromierz postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zbiorników wodnych retencyjnych górskich w leśnictwie Dobromierz (oddział 190a,b,c) w ramach projektu: Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie - finansowanie z III osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013", zlokalizowanego w Nadleśnictwie Jawor, Leśnictwo Dobromierz, oddział leśny 190a,b,c, Powiat Świdnicki, Gmina Dobromierz, działka nr 176 AM1 obręb 0002 Bronów w trybie przepisów art. 71 - 87 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) do czasu zakończenia postępowania z całą dotychczas zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, pl. Wolności 24, pok. 11, codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 830 do 1500.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Dobromierz, natomiast organem uzgadniającym w prowadzonym postępowaniu jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 50 - 951 Wrocław.

Jednocześnie informuję, iż stronom przysługuje prawo do brania czynnego udziału w toczącym się postępowaniu poprzez wypowiadanie się co do dowodów i zebranych materiałów.

W prowadzonym postępowaniu organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dobromierz.

Wójt
(-) Jerzy Ulbin


KOMUNIKAT
05.12.2011  

Komunikat
Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 01 grudnia 2011 r.

zawiadamiam, że w dniu 01. 12. 2011 r., na wniosek Biura Projektowego "SYNTECH" Synowiec i Juda Sp.j., 58 - 500 Jelenia Góra, ul. Urocza 22 zostało wszczęte przez Wójta Gminy Dobromierz postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zbiornika wodnego retencyjnego górskiego w leśnictwie Dobromierz (oddział 220a) w ramach projektu: Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie - finansowanie z III osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013", zlokalizowanego w Nadleśnictwie Jawor, Leśnictwo Dobromierz, oddział leśny 220a, Powiat Świdnicki, Gmina Dobromierz, działka nr 333 AM2 obręb 0010 Pietrzyków w trybie przepisów art. 71 - 87 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227z późn. zm.) do czasu zakończenia postępowania z całą dotychczas zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, pl. Wolności 24, pok. 11, codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 830 do 1500 .

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Dobromierz, natomiast organem uzgadniającym w prowadzonym postępowaniu jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 50 - 951 Wrocław .

Jednocześnie informuję, iż stronom przysługuje prawo do brania czynnego udziału w toczącym się postępowaniu poprzez wypowiadanie się co do dowodów i zebranych materiałów.

W prowadzonym postępowaniu organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dobromierz.

Wójt
(-) Jerzy Ulbin


KOMUNIKAT
05.12.2011  

Komunikat 
Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 01 grudnia 2011 r.

zawiadamiam, że w dniu 01. 12. 2011 r., na wniosek Biura Projektowego "SYNTECH" Synowiec i Juda Sp.j., 58 - 500 Jelenia Góra, ul. Urocza 22 zostało wszczęte przez Wójta Gminy Dobromierz postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zbiornika wodnego retencyjnego górskiego w leśnictwie Dobromierz (oddział 222b,d) w ramach projektu: Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie - finansowanie z III osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013", zlokalizowanego w Nadleśnictwie Jawor, Leśnictwo Dobromierz, oddział leśny 222b,d Powiat Świdnicki, Gmina Dobromierz, działka nr 318 AM2 obręb 0010 Pietrzyków w trybie przepisów art. 71 - 87 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) do czasu zakończenia postępowania z całą dotychczas zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, pl. Wolności 24, pok. 11, codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 830 do 1500.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Dobromierz, natomiast organem uzgadniającym w prowadzonym postępowaniu jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 50 - 951 Wrocław.

Jednocześnie informuję, iż stronom przysługuje prawo do brania czynnego udziału w toczącym się postępowaniu poprzez wypowiadanie się co do dowodów i zebranych materiałów.

W prowadzonym postępowaniu organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dobromierz.

Wójt
(-) Jerzy Ulbin


KOMUNIKAT
22.11.2011 

Komunikat Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 22. 11. 2011 r.

Zawiadamiam, że w dniu 22. 11. 2011 r., na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego "HYŻYŃSKI" Spółka z o.o., ul. Sienkiewicza 37/6, 59 - 420 Bolków, zostało wszczęte przez Wójta Gminy Dobromierz postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji granitu ze złoża "BORÓW -POŁUDNIE", znajdującego się w granicach działki nr 2/22, obręb geodezyjny Borów, Gmina Dobromierz w trybie przepisów art. 71 - 87 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) do czasu zakończenia postępowania z całą dotychczas zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, pl. Wolności 24, pok. 11, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.00.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Dobromierz, natomiast organem uzgadniającym w prowadzonym postępowaniu jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 50 - 951 Wrocław.

Jednocześnie informuję, iż stronom przysługuje prawo do brania czynnego udziału w toczącym się postępowaniu poprzez wypowiadanie się co do dowodów i zebranych materiałów.
W prowadzonym postępowaniu organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dobromierz.

Wójt
(-) Jerzy Ulbin


OBWIESZCZENIE
17.05.2011 

Przedstawiamy obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla 35 obszarów Natura 2000:

DO POBRANIA:


KOMUNIKAT
01.04.2011 

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 30 marca 2011 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w zwiazku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), Wójt Gminy Dobromierz informuje, że w dniu 30. 03. 2011 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja zbiornika retencyjnego przepływowego zasilanego ciekiem stałym będącym lewobrzeżnym dopływem Strzegomki, usytuowanego na terenie leśnictwa Dobromierz, obręb ewidencyjny Pietrzyków, działka ewidencyjna nr 333".
W dniu 21. 02. 2011 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu orzekające o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzgadniające warunki realizacji niniejszego przedsięwzięcia.
Z treścią decyzji oraz całą dokumentacją w tej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, pl. Wolności 24, pok. 11, codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 830 do 1500 od dnia 30. 03. 2011 r. do dnia 13. 04. 2011 r.

Wójt Gminy
(-) Jerzy Ulbin


KOMUNIKAT
25.03.2011 

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 25 marca 2011 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w zwiazku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr. 199, poz.1227 z późn. zm.), Wójt Gminy Dobromierz informuje, że w dniu 25. 03. 2011 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Odtworzeniu zbiornika retencyjnego, przepływowego zasilanego lewym dopływem rzeki Strzegomki, usytuowanego na terenie leśnictwa Dobromierz, obręb ewidencyjny Pietrzyków, działka ewidencyjna nr 318" .
W dniu 21. 02. 2011 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu orzekające o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzgadniające warunki realizacji niniejszego przedsięwzięcia.
Z treścią decyzji, postanowieniem oraz całą dokumentacją w tej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, pl. Wolności 24, pok. 11, codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 830 do 1500 od dnia 25. 03. 2011 r. do dnia 08. 04. 2011 r.

Wójt Gminy
(-) Jerzy Ulbin


KOMUNIKAT
17.03.2011 

Komunikat
Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 16 marca 2011 r.

Zawiadamiam, że w dniu 16 marca 2011 r., Wójt Gminy Dobromierz wydał postanowienie o odstąpieniu od sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia "Odtworzenie dwóch zbiorników retencyjnych przepływowych oraz budowa nowego zbiornika przepływowego zasilanych ze strumienia Radynia, znajdujących się na terenie leśnictwa Dobromierz, obręb ewidencyjny Bronów, nr działki ewidencyjnej 176 oraz przebudowa przebiegającej w sąsiedztwie projektowanych zbiorników drogi leśnej na trzech odcinkach o łącznej dł. 360m" w trybie przepisów art. 63, ust 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Wójt
(-) Jerzy Ulbin


KOMUNIKAT
28.02.2011 

Komunikat
Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 28 lutego 2011 r.

Zawiadamiam, że w dniu 28. 02. 2011 r., Wójt Gminy Dobromierz wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia "Modernizacja zbiornika retencyjnego przepływowego zasilanego ciekiem stałym będącym lewobrzeżnym dopływem Strzegomki, usytuowanego na terenie leśnictwa Dobromierz, obręb ewidencyjny Pietrzyków, działka ewidencyjna nr 333" w trybie przepisów art. 63, ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Wójt Gminy
(-) Jerzy Ulbin


KOMUNIKAT
28.02.2011 

Komunikat
Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 25 lutego 2011 r.

Zawiadamiam, że w dniu 25. 02. 2011 r., Wójt Gminy Dobromierz wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia „Odtworzenie zbiornika retencyjnego, przepływowego zasilanego lewym dopływem rzeki Strzegomki, usytuowanego na terenie leśnictwa Dobromierz, obręb ewidencyjny Pietrzyków, działka ewidencyjna nr 318” w trybie przepisów art. 63, ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Wójt Gminy (-) Jerzy Ulbin


KOMUNIKAT
11.02.2011 

Komunikat o zagrożeniu uprawy roślin 
Roślina: Brzoskwinia

DO POBRANIA:


KOMUNIKAT
01.02.2011 

Komunikat
Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 31 stycznia 2011 r.

zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2011 r., na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jawor, ul. Myśliborska 3, 59 – 400 Jawor zostało wszczęte przez Wójta Gminy Dobromierz postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja zbiornika retencyjnego przepływowego zasilanego ciekiem stałym będącym lewobrzeżnym dopływem Strzegomki, usytuowanego na terenie leśnictwa Dobromierz, obręb ewidencyjny Pietrzyków, działka ewidencyjna nr 333” w trybie przepisów art. 71 – 87 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

DO POBRANIA:


KOMUNIKAT
01.02.2011 

Komunikat
Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 31 stycznia 2011 r.

zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2011 r., na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jawor, ul. Myśliborska 3, 59 - 400 Jawor zostało wszczęte przez Wójta Gminy Dobromierz postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Odtworzeniu zbiornika retencyjnego, przepływowego zasilanego lewym dopływem rzeki Strzegomki, usytuowanego na terenie leśnictwa Dobromierz, obręb ewidencyjny Pietrzyków, działka ewidencyjna nr 318" w trybie przepisów art. 71 - 87 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

DO POBRANIA:


KOMUNIKAT
01.02.2011 

Komunikat
Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 31 stycznia 2011 r.

zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2011 r., na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jawor, ul. Myśliborska 3, 59 – 400 Jawor zostało wszczęte przez Wójta Gminy Dobromierz postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Odtworzenie dwóch zbiorników retencyjnych przepływowych oraz budowa nowego zbiornika przepływowego zasilanych ze strumienia Radynia, znajdujących się na terenie leśnictwa Dobromierz, obręb ewidencyjny Bronów, nr działki ewidencyjnej 176 oraz przebudowa przebiegającej w sąsiedztwie projektowanych zbiorników drogi leśnej na 3 odcinkach o łącznej długości 360 m.” polegającego na odtworzeniu dwóch zbiorników retencyjnych przepływowych oraz budowie nowego zbiornika przepływowego zasilanych ze strumienia „Radynia”, ...

DO POBRANIA:


INFORMACJA
26.01.2011 

Na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów stosuje się odpowiedniego rodzaju pojemniki. Są to:

1. Pojemniki siatkowe na tworzywo sztuczne koloru żółtego (plastik) do których należy wrzucać następujące odpady:

 • jednorazowe butelki po napojach typu PET,
 • butelki i pojemniki plastikowe po środkach higienicznych, piorących, czyszczących,
 • folie opakowaniowe, torebki i woreczki foliowe,
 • artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych,
 • plastikowe pojemniki po produktach spożywczych,

Ważne jest, aby odpady były czyste, opróżnione i zgniecione.

Nie wrzucamy do tego pojemnika odpadów z ;

 • tworzyw piankowych,
 • styropianu,
 • środków higieny,
 • opakowań po olejach silnikowych i środkach ochrony roślin
 • innych odpadów plastikowych nie powstających w gospodarstwach domowych
 • części plastikowych nie będących opakowaniami

2. Pojemniki plastikowe na szkło koloru zielonego.

 • szklane butelki po napojach,
 • szklane butelki po napojach alkoholowych,
 • szklane flakony, słoiki,
 • inne szklane przedmioty wykonane z grubego szkła.

Nie wrzucamy do tego pojemnika odpadów z ;

 • naczyń żaroodpornych,
 • żarówek, świetlówek, kineskopów,
 • kryształów, porcelany, fajansu, płytek ceramicznych,
 • szkła okiennego i samochodowego, luster, szkła zbrojonego
 • szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek
  pozostałością zawartości.

 


KOMUNIKAT
06.12.2010 

Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe „COM – D” Sp. z o.o. w Jaworze informuje, że odbiera zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny od swoich klientów. Punkt odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w Jaworze przy ul. Kuzienniczej 11.
Sprzęt dostarczony tam przez klientów PU-P i H „COM-D” Sp. z o. o. będzie przyjmowany bezpłatnie.


KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 07. 07. 2010 r.

07.07.2010 

Na podstawie art. 38, art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym Wójt Gminy Dobromierz wydał dnia 07. 07. 2010 r. dla Kopalni Granitu "Gniewków Sp. z o. o., 58 - 172 Gniewków decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu i przerobie kopaliny ze złoża granitu "Gniewków" zlokalizowanego na działkach nr 153/2, 153/3, 154/1, 155, 166 i 177, obręb Gniewków, gmina Dobromierz.

Z treścią niniejszej decyzji oraz dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, pl. Wolności 24, pok. 11, w dniach od 07. 07. 2010 r. do dnia 21. 07. 2010 r., codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 8:30 do 15:00.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji, strony postępowania są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej BIP Urzędu Gminy. W tym przypadku zawiadomienie uważa się za skutecznie dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia


Wójt
(-) Czesław Drąg


KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 27. 05. 2010 r.

28.05.2010 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr. 199, poz.1227), Wójt Gminy Dobromierz informuje, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu i przerobie kopaliny ze złoża granitu "Gniewków" na działkach nr 153/2, 153/3, 154/1, 155, 166 i 177, obręb Gniewków - Gmina Dobromierz w dniu 24. 05. 2010 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w którym uzgodnił warunki realizacji niniejszego przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, pl. Wolności 24, pok. 20, codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 830 do 1500 w dniach: 28. 05 - 10. 06. 2010 r.

Wójt Gminy
( - ) Czesław Drąg


KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 06. 05. 2010 r.
07.05.2010 

Na podstawie art. 30, art. 33 ust 1, pkt 1,3,4,5,6,7,8, art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Dobromierz informuje, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu i przerobie kopaliny ze złoża granitu "Gniewków" na działkach nr 153/2, 153/3, 154/1, 155, 166 i 177, obręb Gniewków - Gmina Dobromierz, wnioskodawca w dniu 29. 04. 2010r. złożył uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko .

Z całą dotychczas zgromadzoną dokumentacją w prowadzonym postępowaniu, zakresem uzupełnienia do raportu i oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, pl. Wolności 24, pok. 20, codziennie od poniedziałku do piątku, od godziny 830 do 1500 w dniach od 06. 05. 2010r. do dnia 27. 05. 2010r.

Jednocześnie informuję, iż stronom przysługuje prawo do brania czynnego udziału w toczącym się postępowaniu poprzez wypowiadanie się co do dowodów i zebranych materiałów.

Uwagi i wnioski związane z wydaniem decyzji przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie od dnia 06. 05. 2010r. do dnia 27. 05. 2010r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, pl. Wolności 24, pok. 20, codziennie od poniedziałku do piątku, od godziny 8:30 do 15:00 .

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Dobromierz.

Przedsięwzięcie to kwalifikowane jest jako zawsze znacząco oddziaływujące na środowisko. Prowadzona jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Warunki realizacji przedsięwzięcia uzgadnia się z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Wójt Gminy Dobromierz.

Wójt
(-) Czesław Drąg


Komunikat Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 08.02.2010 r.
08.02.2010 

Na podstawie art. 30, art. 33 ust 1, pkt 1,3,4,5,6,7,8, art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr. 199, poz.1227), Wójt Gminy Dobromierz informuje, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu i przerobie kopaliny ze złoża granitu "Gniewków" na działkach nr 153/2, 153/3, 154/1, 155, 166 i 177 obręb Gniewków - Gmina Dobromierz wnioskodawca w dniu 03. 02. 2010r. złożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z całą dotychczas zgromadzoną dokumentacją w prowadzonym postępowaniu, zakresem raportu i oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, pl. Wolności 24, pok. 20, codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 830 do 1500 w dniach od 08. 02. 2010r. do dnia 01. 03. 2010r.

Jednocześnie informuję, iż stronom przysługuje prawo do brania czynnego udziału w toczącym się postępowaniu poprzez wypowiadanie się co do dowodów i zebranych materiałów.

Uwagi i wnioski związane z wydaniem decyzji przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie od dnia 08. 02. 2010r. do dnia 01. 03. 2010r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, pl. Wolności 24, pok. 20, codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do 15:00 .

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Dobromierz.

Przedsięwzięcie to kwalifikowane jest jako zawsze znacząco oddziaływujące na środowisko. Prowadzona jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Warunki realizacji przedsięwzięcia uzgadnia się z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Wójt Gminy Dobromierz.

Wójt
(-) Czesław Drąg


Komunikat Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 12.11. 2009r.
12.11.2009 

zawiadamiam, że w dniu 12. 11. 2009 r., na wniosek Kopalni Granitu "Gniewków" Sp. z o. o., 58 - 172 Gniewków zostało wszczęte przez Wójta Gminy Dobromierz postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu i przerobie kopaliny ze złoża granitu "Gniewków" na działkach nr 153/2, 153/3, 155, 166, 177, 154/1 obręb Gniewków - Gmina Dobromierz, w trybie przepisów art. 71 - 87 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227).

Zgodnie z art. 74 ust. 3 wspomnianej wyżej ustawy oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), jeśli liczba stron uczestników postępowania przekracza 20, to strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej BIP Urzędu Gminy. W tym przypadku zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227) do czasu zakończenia postępowania z całą dotychczas zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, pl. Wolności 24, pok. 20, codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 830 do 1500

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Dobromierz, natomiast organem uzgadniającym w prowadzonym postępowaniu jest Starostwo Powiatowe w Świdnicy.

Jednocześnie informuję, iż stronom przysługuje prawo do brania czynnego udziału w toczącym się postępowaniu poprzez wypowiadanie się co do dowodów i zebranych materiałów.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dobromierz.


Wójt
(-) Czesław Drąg


KOMUNIKAT
04.09.2009 

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) informuję, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym wydano dnia 03.09.2009r. dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "MT" Monika Trautsolt, ul. Wrocławska 183, 59 - 220 Legnica decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz - faza II", obejmującego budowę sieci wodociągowej PEHD o średnicy 90 -160 mm, przyłączy wodociągowych o średnicy 32 mm, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy 200 mm, rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej PEHD o średnicy 110 mm, przyłączy kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy 160 mm, przepompowni ścieków, tłoczni ścieków przez działki położone na terenie aglomeracji Dobromierz.

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, pl. Wolności 24, pok. 20, w dniach od 03.09.2009r. do dnia 17.09.2009r., codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 8:30 do 15:00.

Wójt Gminy
(-) Czesław Drąg


KOMUNIKAT
12.08.2009 

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) informuję, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym wydano dnia 12.08.2009r. decyzję umarzającą dla Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie nr 181 w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej BTS nr 49694.01 Dobromierz zlokalizowanej w Bronówku 1 na działce nr 33 o współrzędnych terenu 50o54'41"N, 16o13'04"E, położonej na terenie Gminy Dobromierz.

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, pl. Wolności 24, pok. 20, w dniach od 12.08.2009r. do 26.08.2009r. codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 8.30 do 15.00.

Z up. WÓJTA
(-) Kazimierz Sychowicz
ZASTĘPCA WÓJTA


KOMUNIKAT
16.07.2009 

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 16.07.2009r.

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 30, art. 33 ust 1, pkt 1,3,4,5,6,7,8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Dobromierz informuje, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz - faza II" obejmującego budowę sieci wodociągowej PEHD o średnicy 90 -160 mm, przyłączy wodociągowych o średnicy 32 mm, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy 200 mm , rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej PEHD o średnicy 110 mm, przyłączy kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy 160 mm, przepompowni ścieków, tłoczni ścieków przez działki w miejscowościach położonych na terenie Gminy Dobromierz wnioskodawca w dniu 16.07. 2009 r. złożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko .

Z całą dotychczas zgromadzoną dokumentacją w prowadzonym postępowaniu , zakresem raportu i oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, pl. Wolności 24, pok. 20, codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 8:30 do 15:00 w dniach od 17.07.2009r. do dnia 07.08. 2009 r.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Wójt Gminy Dobromierz natomiast organami uzgadniającymi Starostwo Powiatowe w Świdnicy i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy.

Uwagi i wnioski związane z wydaniem decyzji przyjmowane są w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie od dnia 17.07.2009 r. do dnia 07.08.2009r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, pl. Wolności 24, pok. 20, codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do 15:00 .

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Dobromierz.

Wójt Gminy
( - ) Czesław Drąg


KOMUNIKAT
09.06.2009 

Komunikat
Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 09.06. 2009r.

na podstawie art. 33 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w dniu 09.06. 2009 r., zostało wszczęte na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej BTS nr 49694.01 Dobromierz zlokalizowanej w Bronówku 1 na działce nr 33 o współrzędnych terenu 50o54'41"N, 16o13'04"E położonej na terenie Gminy Dobromierz, w trybie przepisów art. 71 - 87 cytowanej na wstępie ustawy.

DO POBRANIA:


KOMUNIKAT
17.04.2009 

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 17. 04. 2009r.

Na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2009 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Dobromierz informuje, że w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz - faza II" obejmującego budowę sieci wodociągowej PEHD o średnicy 90-160mm, przyłączy wodociągowych o średnicy 32mm, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy 200mm, rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej PEHD o średnicy 110mm, przyłączy kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy 160mm, przepompowni ścieków, tłoczni ścieków w obrębach Jaskulin, Pietrzyków, Dobromierz, Szymanów, po uzgodnieniu ze Starostą Powiatu Świdnickiego i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Świdnicy, nałożono na wnioskodawcę obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

DO POBRANIA:


KOMUNIKAT
31.03.2009 

Komunikat  Wójta Gminy Dobromierz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkach zgody na realizacje przedsięwzięcia inwestycyjnego.

DO POBRANIA:


KOMUNIKAT
28.01.2009

Komunikat Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 28.01.2009 r.
w sprawie budowy systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz - faza II

POBIERZ:


KOMUNIKAT
23.01.2009

Komunikat Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 23.01.2009 r.

zawiadamiam, że w dniu 23. 01.2009 r., zostało wszczęte na wniosek Zakładu Usług Budowlano - Projektowych "Piast - Projekt", 59 - 220 Legnica , ul. Limana 5 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie istniejącej stacji paliw o stanowisko tankowania gazu płynnego z wiatą i butlami w Dobromierzu" na działce nr 324/45 obręb Dobromierz na terenie Gminy Dobromierz w trybie przepisów art. 71 - 87 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz. 1227).


INFORMACJA
25.11.2008

Urząd Gminy w Dobromierzu informuje, że mieszkańcy Gminy mogą oddać nieodpłatnie zużyty sprzęt AGD i RTV w następujących punktach:

1. Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych w Jaworze
ul. Słowackiego (wjazd od ul. Kuzienniczej przy Spółdzielni Inwalidów INPRODUS)
59 - 400 Jawor
tel.076 8702285
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

2. "Usługi Informatyczne"
Krzysztof Krukowski
ul. Jaworska 14 (teren byłej garbarni "Aleksandra")
59 - 420 Bolków
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. 075 7413286
lub 0691800882

3. "EKO - WTÓR", IMPORT - EXPORT
Kuzynowski Leszek
Bożanów 7
58 - 130 Żarów
tel. 074 8580050 lub 060097281

Ponadto przy zakupie nowego sprzętu AGD i RTV sklepy mają obowiązek odebrać od kupującego stary sprzęt tego samego rodzaju, bez względu na markę.


INFORMACJA WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 06.09.2006r.

W związku ze złożonym przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Dobromierzu wnioskiem oraz toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na złomowaniu starych pojazdów - samochodów różnych typów zlokalizowanego na działce nr 334/20, obręb Dobromierz, informuję, że po uzgodnieniu ze Starostą Powiatu Świdnickiego, Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Świdnicy nałożono na wnioskodawcę obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie przedstawione jest w postanowieniu Wójta Gminy Dobromierz znak RRŚiGG 761/P/5/2006 z dnia 6 września 2006 r.


INFORMACJA WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 01.08.2006r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobromierz informuje, że w dniu 01.08.2006 r. zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie dane o decyzji z dn. 01.08.2006 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

Budowa odcinka sieci wodociągowej o łącznej długości 207m w miejscowości Czernica na terenie działek nr 127/5, 290/3, 312 - obręb Czernica)

Inwestor: Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu, ul. Cmentarna 14, 58-170 Dobromierz
Z ww. decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Referat Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. 20, pl. Wolności 24, w Dobromierzu, w godzinach pracy Urzędu.


Komunikat Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 18.07.2006r.

zawiadamiam, że w dniu 18 lipca 2006r., zostało wszczęte na wniosek Pana Adama Bubnowicza, zam. Jaskulin, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla bydła mięsnego oraz wiaty na sprzęt rolniczy na działce nr 92/2, obręb Jaskulin, w trybie przepisów art. 46 - 57 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).


Komunikat Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 12.07.2006r.

zawiadamiam, że w dniu 12 lipca 2006r., zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku świetlicy środowiskowej i szatni piłkarskiej w Roztoce, działka nr 250/1 obręb Roztoka , w trybie przepisów art. 46 - 57 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).


Komunikat Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 11.07.2006r.

zawiadamiam, że w dniu 11 lipca 2006r., zostało wszczęte na wniosek Spółdzielni Usług Rolniczych w Dobromierzu, 58-170 Dobromierz, ul. Cmentarna 12 postępowanie administracyjne w sprawie wydania Spółdzielni Usług Rolniczych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na złomowaniu starych pojazdów - samochodów różnych typów na terenie działki nr 334/20 obręb Dobromierz, w trybie przepisów art. 46 - 57 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).


Komunikat Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 26.06.2006r.

W związku ze złożonym przez Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu wnioskiem oraz toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej o łącznej długości 207 mb w miejscowości Czernica, informuję, że po uzgodnieniu ze Starostą Powiatu Świdnickiego i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Świdnicy nie nałożono na wnioskodawcę obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Uzasadnienie przedstawione jest w postanowieniu Wójta Gminy Dobromierz znak RR 761/P/3/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r.


Komunikat Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 29.05.2006r.

zawiadamiam, że w dniu 29.05.06r. zostało wszczęte z urzędu przez Wójta Gminy Dobromierz postępowanie administracyjne w sprawie wydania zainteresowanemu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej o łącznej długości 207m w miejscowości Czernica na terenie działek nr 127/5, 290/3 i 312 obręb Czernica, w trybie przepisów art. 46 - 57 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. )


Komunikat Wójta Gminy Dobromierz

W związku ze złożonym przez Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu wnioskiem oraz toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynkach nr 55 i 56 w Borowie informuję, że po uzgodnieniu ze Starostą Powiatu Świdnickiego i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Świdnicy nie nałożono na wnioskodawcę obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie przedstawiono w postanowieniu Wójta Gminy Dobromierz znak RR 761/P/2/2006 z dnia 17 maja 2006 r.


Komunikat Wójta Gminy Dobromierz

Na podstawie art. 32 ust 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobromierz informuje, że od dnia 12.05.2006r. udostępniony został raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża granitu "BORÓW - POŁUDNIE" stosownie do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia złożonego przez Pana Ryszarda Hyżyńskiego w dniu 02-01-2006r.

Z wnioskiem oraz raportem oddziaływania na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, pl. Wolności 24, pok. 20, codziennie od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 w okresie od 12 maja do 05 czerwca 2006r.

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w formie pisemnej w miejscu w/w w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, tj. najpóźniej do dnia 5 czerwca 2006r.


Komunikat Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 18.04.2006 r.

zawiadamiam, że na wniosek Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu, ul. Cmentarna 14, 58 - 170 Dobromierz, złożony pismem w tutejszym urzędzie w dniu 07.04.2006r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zainteresowanemu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynkach nr 55 i 56 w Borowie, w trybie przepisów art. 46 - 57 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).


Komunikat Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 09.03.2006 r.

zawiadamiam, że na wniosek Pana Michała Rucińskiego, zam. ul. 11 Listopada 21/6, 58-302 Wałbrzych z dnia 27.02.06r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i odzysku zużytego sprzętu elektronicznego AGD, RTV - wielko- i małogabarytowego realizowanego we wsi Dobromierz - Serwinów na działce nr 282/10 obręb Dobromierz, w trybie przepisów art. 46 - 57 ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.).


Komunikat Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 27 lutego 2006 r.

W związku z wnioskiem złożonym przez firmę "Przerób Kamienia Budowlanego Export - Import", Ryszard Hyżyński oraz toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża granitu "Borów-Południe" na działce 2/22, obręb Borów , a docelowo również na działkach nr 2/21,23 oraz działkach nr 25, 2/23 (po ich wykupie) informuję, że po uzgodnieniu ze Starostą Powiatu Świdnickiego i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Świdnicy nałożono na wnioskodawcę obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, który powinien zawierać:

| więcej ... |


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m,

że na wniosek firmy Przerób Kamienia Budowlanego Export - Import, Ryszard Hyżyński, 59-420 Bolków, ul. Sienkiewicza 37/6 złożony pismem w tutejszym Urzędzie w dniu 03.01.06r. zostało wszczęte przez Wójta Gminy Dobromierz postępowanie administracyjne w sprawie wydania zainteresowanemu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża granitu "Borów - Południe" na działce nr 2/22, obręb Borów, a docelowo również na działkach nr 2/21, 23 oraz na działkach nr 25, 2/23 (po ich wykupie), w trybie przepisów art. 46 - 57 ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, iż stronom przysługuje prawo do brania czynnego udział w toczącym się postępowaniu poprzez wypowiedzenie się co do dowodów i zebranych materiałów oraz zgłaszanie żądań.

Wójt
(-)
Maria Jaworska

 

 
 Informacje opracował(a): Monika Borysewicz
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

04.02.2012

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu