STRONA GŁÓWNA > Aktualności

   

Posiedzenia Rady Gminy

  
 

 

 

XVII SESJA RADY GMINY Dobromierz

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Dobromierz, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 17.00 w sali ślubów Urzędu Gminy Dobromierz.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020.
  7. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady
(-) Piotr Rusek

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy

 

 

 

 
 Informacje opracował(a): Piotr Rusek
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

19.12.2019

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu