STRONA GŁÓWNA > Informator interesanta

  

INFORMATOR INTERESANTA
Dowody osobiste

   
 

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
Referat Organizacyjno-Prawny
pokój nr 2, tel.: (74) 85-86-217

 

I. Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Urząd Gminy
Plac Wolności 24
58-170 Dobromierz
parter, pok. nr 2
tel. 74/8586217 w. 27

godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek, środa, czwartek 7.00-15.00
wtorek 8.00 – 17.00
piątek 7.00-14.00

II. Wymagane dokumenty :

 1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.)

 2. Jedna aktualna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby zajmowała 70-80 % fotografii, o dobrej ostrości, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice. Przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, z nieprzesłoniętymi włosami.

 3.  Dotychczasowy dowód osobisty lub paszport.

 4. Na żądanie organu, w przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub Rejestrze PESEL odpis aktu urodzenia lub małżeństwa oraz dokument poświadczający obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczących obywatelstwa.

III. Uwagi:

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od adresu zameldowania.

 • Wniosek o wydanie dowodu w postaci elektronicznej należy złożyć w siedzibie organu dowolnej gminy. Musi on być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 • Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

 • Oczekiwanie na odbiór dowodu osobistego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 • Dopuszcza się możliwość dołączenia fotografii z nakryciem głowy – zgodnie z wymogami wyznawanej religii.

 • W tym przypadku należy przedstawić zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 • W przypadku fotografii w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku potrzebne jest przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności.

 • W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiającą osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyraz twarzy lub z otwartymi ustami.

 • Dla osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny.

 • Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

 • Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania czynności odbioru dowodu osobistego gdy:
  a) wniosek o wymianę dowodu osobistego został przyjęty w miejscu pobytu wnioskodawcy
  b) wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku. Okoliczności uniemożliwiające osobisty odbiór dowodu osobistego należy uprawdopodobnić,
  Kody PIN 1 (4 cyfry) i PIN 2 ( 6 cyfr) ustala TYLKO posiadacz dowodu, ( nie rodzic, nie pełnomocnik), ustalenie kodów PIN jest dobrowolne.

 • Do odbioru zabezpieczonego dokumentu z kodem umożliwiającym odblokowanie certyfikatów dowodu osobistego ( PUKlettera) upoważniony jest wyłącznie posiadacz dowodu osobistego. Nie wydaje się nowego dokumentu z kodem PUK po jego utracie.

IV. Certyfikaty w e-dowodzie

 • e - dowód osoby do 13 roku życia oraz ubezwłasnowolnionej całkowicie zawiera tylko certyfikat potwierdzenia obecności, nie ustalamy dla niego kodu PIN,
 • e - dowód osoby od 13 do 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo zawiera obowiązkowo dwa certyfikaty : potwierdzenia obecności (bez kodu PIN) oraz identyfikacji i uwierzytelnienia, dla którego ustalamy kod PIN 1. Rodzic, opiekun prawny lub kurator wyraża zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego, który będzie ważny od dnia ukończenia 18 roku życia – PIN 2.
 • e - dowód dla osoby powyżej 18 roku życia zawiera obowiązkowo certyfikaty: potwierdzenia obecności oraz identyfikacji i uwierzytelnienia ( ustalamy PIN 1) oraz certyfikat podpisu osobistego jeśli osoba wyrazi zgodę ( ustalamy PIN 2)

W przypadku czasowej utraty kontroli nad dowodem osobistym, posiadacz dokumentu ( rodzic, opiekun prawny, kurator, pełnomocnik) może zgłosić zawieszenie certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Zawieszenie następuje na okres nie dłuższy niż 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia. Zawieszenie następuje z dniem zgłoszenia. Jeżeli w okresie 14 dni od dnia zgłoszenia zawieszenia nie nastąpi cofnięcie zawieszenia to certyfikaty i dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa.

Ważne : dowód osobisty, wydany przed dniem 4 marca 2019 roku jest ważny do końca terminu ważności.

V. Załączniki:
 

 
 Informacje opracował(a): Monika Borysewicz
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

13.01.2020

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu