STRONA GŁÓWNA > Prawo lokalne > Raport o stanie gminy

   

Raport o stanie gminy 

 
 

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, wójt co roku do dnia 31 maja, przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Raport ma charakter publiczny i będzie prezentowany na sesji absolutoryjnej. W debacie nad nim mają prawo brać udział również mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w takiej debacie zobowiązany będzie do złożenia przewodniczącemu Rady pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób (w gminie do 20 tys. mieszkańców). Zgłoszenie takie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu wg kolejności otrzymania przez przewodniczącego zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada Gminy postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Raport jest wyłożony do wglądu również w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Dobromierz - Biuro Rady Gminy.

Termin sesji Rady Gminy Dobromierz został wyznaczony na dzień 11 czerwca 2019 r.


RAPORT O STANIE GMINY DOBROMIERZ 2018

 

 

 

 
 Informacje opracował(a): Monika Borysewicz
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

27.05.2019

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu