STRONA GŁÓWNA > Urząd Gminy

   

Kontrole zewnętrzne

 
 

Protokoły kontroli mogą być udostępnione do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy.


  

KONTROLE 2019 r.

 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy
  Kontrolę przeprowadzono w dniu 17 kwietnia 2019 r.
  Kontrola dot. Stacji Uzdatniania Wody w Dobromierzu przy ul. Cmentarnej 14.
   
 2. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Kontrolę przeprowadzono w dniu 17 czerwca 2019 r.
  Kontrola dot. projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000264 „Szlak Kamienia”.
   
 3. Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu.
  Kontrolę przeprowadzono w dniach 10, 19, 21, 26, 27 czerwca; 5 lipca 2019 r.
  Kontrola dot. czasu pracy.
   
 4. Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej
  Kontrolę przeprowadzono w dniu 23 lipca 2019 r.
  Kontrola dot. projektu RPDS.04.02.04-02-0002/17 Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – I etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie.
    
 5. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  Kontrolę przeprowadzono w dniu 4 października 2019 r.
  Kontrola dot. projektu „Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we wsi Jugowa”.
   
 6. Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu.
  Kontrolę przeprowadzono w dniach 26 września; 1, 17 października 2019 r.
  Kontrola dot. czasu pracy.
   
 7. Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  Kontrolę przeprowadzono w dniu 13 listopada 2019 r.
  Kontrola dot. projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000264 „Szlak Kamienia”.

 

KONTROLE 2018 r.

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy.
  Kontrolę przeprowadzono w dniu 12 marca 2018 r.
  Kontrola dot. Stacji Uzdatniania wody w Dobromierzu przy ul. Cmentarnej 14.
   
 2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Warszawie.
  Kontrolę przeprowadzono w dniach 24-27 kwietnia 2018 r.

  Kontrola dotyczyła dofinansowania "Budowy systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz - faza I"
   
 3. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu.
  Kontrolę przeprowadzono w okresie od 26 czerwca do 18 września 2018 r.
  Kontrola dotyczyła gospodarki finansowej Gminy Dobromierz.
   
 4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdnicy
  Kontrolę przeprowadzono w dniu 11 października 2018 r.
  Kontrola dotyczyła remontu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu.
   
 5. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  Kontrolę przeprowadzono w dniu 27 listopada 2018 r.
  Kontrola dot. „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, gmina Dobromierz, etap I, zadanie I obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47 wraz z rurociągiem tłoczonym do oczyszczalni ścieków w Serwinowie.

 

KONTROLE 2017 r.

 1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.
  Kontrolę przeprowadzono w dniach 16-17 stycznia 2017 r.
  Kompleksowa kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobromierzu.
   
 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Wałbrzychu.
  Kontrolę przeprowadzono w dniach 7-31 marca 2017 r.

  Kontrola dotyczyła prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek.
   
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy.
  Kontrolę przeprowadzono w dniu 23 marca 2017 r.
  Kontrola w zakresie ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego - wodociąg, stacja uzdatniania wody.
   
 4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy.
  Kontrolę przeprowadzono w dniu 5 października 2017 r.
  Kontrola w zakresie ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego - Oczyszczalnia ścieków w Serwinowie.
   
 5. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim.
  Kontrola przeprowadzona w dniu 30 listopada 2017 r.
  Kontrola dotyczyła archiwum zakładowego oraz dokumentacji dowodów osobistych i ewidencji ludności.
   
 6. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Delegatura w Wałbrzychu.
  Kontrolę przeprowadzono w dniach 18- 27 grudnia 2017 r.
  Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska - Oczyszczalnia ścieków w Serwinowie.

 

KONTROLE 2016 r.

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Kontrolę przeprowadzono w dniu 25 lutego 2016 r.
  Kontrola dotyczyła projektu: Innowacja w oddziałach przedszkolnych - dostosowujemy się do potrzeb najmłodszych.
   
 2. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu. Kontrolę przeprowadzono w dniu 18 kwietnia 2016 r.
  Kontrola dotyczyła sposobu prowadzenia, aktualizacji i udostępniania rejestru wyborców - jako zadania zleconego gminie ustawą.
   
 3. Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu.
  Kontrolę przeprowadzono w dniach 28,29 i 30 września 2016 r.
  Przedmiotem kontroli były wybrane zagadnienia bhp, tj. badania lekarskie, szczepienia ochronne, szkolenia bhp oraz dotyczące bhp w oczyszczalni ścieków i przy eksploatacji sieci kanalizacyjnych.
   
 4. Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy. Kontrolę przeprowadzono w dniu 24.11.2016 r.
  Kontrola dotyczyła realizacji postanowień porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.

KONTROLE 2015 r.  

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Kontrolę przeprowadzono w dniu 14 stycznia 2015 r.
  Kontrola dotyczyła projektu pn. "Dożynki Gminne".
   
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Kontrolę przeprowadzono w dniu 4 maja 2015 r.
  Kontrola dotyczyła projektu : "Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Siodłkowice".
   
 3. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Kontrolę przeprowadzono w dniu 27 maja 2015 r.
  Kontrola dotyczyła projektu: "Bezpieczna droga do szkoły i do domu".
   
 4. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Kontrolę przeprowadzono w dniu 6 lipca 2015 r. 
  Kontrola dotyczyła operacji "Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie"

KONTROLE 2014 r.  

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu Wydział Obszarów Wiejskich. Wizytacja kontrolna przeprowadzona w dniu 27 marca 2014 r.
  Wizytacja dotyczyła operacji pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Siodłkowice".
   
 2. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim.
  Kontrola przeprowadzona w dniu 24 kwietnia 2014 r.
  Kontrola dotyczyła archiwum zakładowego.
   
 3. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu. Kontrolę przeprowadzono w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 27 czerwca 2014 r. z wyłączeniem dni od 26 maja do 6 czerwca 2014 (kontrola jednostki oświatowej). 
  Kontrolą objęto gospodarkę finansową Gminy za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.
   
 4. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział Finansów i Budżetu. Kontrolę przeprowadzono w dniach od 25 czerwca 2014 r. do 01 lipca 2014 r.
  Kontrola dot. prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
   
 5. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział Nadzoru i Kontroli. Kontrolę przeprowadzono w dniach 16 i 22 lipca 2014 r.
  Kontrola dotyczyła realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
   
 6. Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy.
  Kontrolę przeprowadzono w dniu 24 września 2014 r.
  Kontrola dotyczyła realizacji postanowień porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.
   
 7. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Kontrolę przeprowadzono w dniu 5 listopada 2014 r.
  Kontrola dotyczyła operacji pn. "Zakup materiałów promujących Gminę Dobromierz"
   
 8. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu Departament Funduszy Europejskich. Kontrola przeprowadzona od 6.11.2014 r. do 8.12.2014 r.
  Kontrola dot. projektu: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz"

 

KONTROLE 2013 r. 

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu Departament Funduszy Europejskich. Kontrolę przeprowadzono w dniu 13 marca 2013 r.
  Kontrola dotyczyła projektu "Edukacja przyszłością młodych" Nr projektu POKL.09.01.02-02-125/10.
   
 2. Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Kontrolę przeprowadzono w dniach 19-20 i 22 lutego 2013 r.
  Kontrola kompleksowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu dotycząca realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) . Okres objęty kontrolą od 01.01.2012 r. do dnia kontroli.
   
 3.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
  Kontrolę przeprowadzono w dniu 20.03.2013 r.
  Kontrola dotyczyła zadania: "Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP
  w Gniewkowie".

 4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
  Kontrole przeprowadzono w dniu 26.04.2013 r.
  Kontrola dotyczyła zadania: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków,
  Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz".

 5. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu Departament Funduszy Europejskich. 
  Kontrolę przeprowadzono w dniach 16-17 maja 2013 r.
  Kontrola dotyczyła projektu "Edukacja przyszłością młodych" Nr projektu POKL.09.01.02-02-125/10. 

 6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Wałbrzychu. Kontrolę przeprowadzono w dniach 13.06.2013 – 26.07.2013 r. z przerwą w dniach 22.06.2013 – 08.07.2013. 
  Kontrola kompleksowa dotycząca ubezpieczeń społecznych w latach 2008-2012.

 7. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świdnicy Dział Kontroli Podatkowej. Kontrolę przeprowadzono dnia 25.10.2013 r.
  Kontrola dotyczyła zasadności zwrotu podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 2012 r.

 8. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu. Kontrolę przeprowadzono w czerwcu 2013 r. Kontrola dotyczyła "P/13/181-Efektywność ekologiczna wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej".

 9. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu Wydział Obszarów Wiejskich. Wizytacja kontrolna przeprowadzona w dniu 18 listopada 2013 r.

  Wizytacja kontrolna dotyczyła projektów:
  1) "Modernizacja elewacji i dachu budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie"
  2) "Zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w Szymanowie"
   

 10. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu Wydział Kontroli Projektów. Kontrolę przeprowadzono w dniach 13-14 listopada 2013 r.
  Kontrola dotyczyła projektu pn. "Szansa na przyszłość"
   
 11. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział Polityki Społecznej. Kontrolę przeprowadzono w dniach 20-25 listopada 2013 r.
  Kontrola dotyczyła wykorzystania środków Funduszu Pracy na realizację obowiązku dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
   
 12. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu Wydział Obszarów Wiejskich. Wizytację kontrolną przeprowadzono 4 grudnia 2013 r.
  Wizytacja kontrolna dotyczyła operacji pn.:
  1) "Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie"
  2) "Budowa świetlicy wiejskiej Borowie"
   
 13. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu Wydział Obszarów Wiejskich. Kontrolę przeprowadzono w dniu 19 grudnia 2013 r.
  Kontrola dotyczyła operacji "Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz - faza I" oraz zadań realizowanych w ramach PROW dla działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

KONTROLE 2012 r. 
 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, kontrolę przeprowadzono w dniu 27 marca 2012 r.
   
  Kontrola dotyczyła zadania: „Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz”.
   
 2. 2. Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru i Kontroli, kontrolę przeprowadzono w dniu 17 kwietnia 2012 r.
   
  Kontrola dotyczyła rozpatrywania skarg i wniosków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli.
   
 3. Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru i Kontroli, kontrolę przeprowadzono w dniu 17 kwietnia 2012 r.
   
  Kontrola dotyczyła realizacji zadań z zakresu administracji rządowej polegających na wydawaniu, odmowie wydania, zmianie lub cofnięciu zezwoleń w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
   
 4. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, kontrolę przeprowadzono 26 kwietnia 2012 r.
   
  Kontrola problemowa archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Dobromierzu.
   
 5. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Kontrolę przeprowadzono w dniu 25 czerwca 2012 r.
   
  Kontrola dotyczyła prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz stanu przygotowań obronnych w Urzędzie Gminy Dobromierz.
   
 6. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wydział Obszarów Wiejskich. Kontrolę przeprowadzono w dniu 30 listopada 2012 r.Kontrola dotyczyła zadania: "Wyposażenie świetlic wiejskichw Jugowej i Szymanowie".

KONTROLE 2011 r.

 1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, kontrolę przeprowadzono w dniach od 31 marca do 01 kwietnia 2011 r. i od 06 do 07 kwietnia 2011 r.
  Kontrola dotyczyła wykorzystania środków finansowych Funduszu w ramach pilotażowego programu pn. "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i gminy miejsko - wiejskie" obszar A.
  Kontrolę przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobromierzu.
   
 2. Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, kontrolę przeprowadzono w dniu 18.03.2011 r.
  Kontrola dotyczyła realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.
  Kontrolę przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobromierzu.
   
 3. Archiwum Państwowe we Wrocławiu
  Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, kontrolę przeprowadzono w dniach 07-08 kwietnia 2011 r. 
  Kontrola dotyczyła archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Dobromierz.
   
 4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kontrolę przeprowadzono w dniach 12 i 13 lipca 2011 r. Kontrola dotyczyła Projektu nr PL0327 pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz-faza I” 
   
 5. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 
  Wydział Polityki Społecznej
  kontrolę przeprowadzono w dniu 09 grudnia 2011 r.. 
  Kontrola dotyczyła stwierdzenia prawidłowości wydawania , cofania i wygaszania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanych od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
   
 6. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział Polityki Społecznej, kontrolę przeprowadzono w dniu 09 grudnia 2011 r.
  Kontrola dotyczyła stwierdzenia prawidłowości wydawania , cofania i wygaszania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanych od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

KONTROLE 2010 r.
 1. Państwowa Inspekcja Pracy w Wałbrzychu, kontrolę przeprowadzono w dniu 22 stycznia 2010 r. Kontrola dotyczyła sprawdzenia realizacji decyzji nakazowych i wniosków wystąpienia wydanych w czasie poprzedniej kontroli.
   
 2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu, kontrolę przeprowadzono w dniu 23 lipca 2010 r. Kontrola dotyczyła prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminie oraz przystosowania lokalu wyborczego dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
   
 3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu
  Cykl kontrolny podmiotów prowadzących odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji.
   
 4. Najwyższa Izba Kontroli 
  Delegatura we Wrocławiu
  Kontrola dotyczyła pozyskiwania lokali i pomieszczeń mieszkalnych dla osób najuboższych w latach 2004-2010 (I kwartał).
   
 5. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, kontrolą objęto gospodarkę finansową Gminy Dobromierz za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku.

KONTROLE 2009 r.
 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, kontrolę przeprowadzono w dniu 18 czerwca 2009 roku. Kontrola dotyczyła realizacji zadania, pn" budowa systemu gospodarki Ściekowej dla aglomeracji Dobromierz - faza II".
   
 2. Wojewoda Dolnośląski we Wrocławiu, kontrolę przeprowadzono w dniu 13 listopada 2009 r. kontrola dotyczyła prawidłowości i terminowości wykorzystania dotacji celowej przekazanej urzędowi za zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
   
 3. Wojewoda Dolnośląski we Wrocławiu, kontrolę przeprowadzono w dniu 19 listopada 2009 r. Kontrola dotyczyła realizacji przepisów ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, o zmianie imienia i nazwiska, o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o powszechnym obowiązku obrony RP.
   
 4. Wojewoda Dolnośląski we Wrocławiu, kontrolę przeprowadzono w dniu 28 grudnia 2009 r. Kontrola dotyczyła realizacji projektu "Budowa drogi gminnej ul. Sportowa w Roztoce o dł. 1,00 km o nawierzchni bitumicznej z pełną przebudową" dofinansowanego środkami budżetu państwa w ramach Kontraktu wojewódzkiego.

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE GMINY DOBROMIERZ OD 2008 ROKU
 1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki Delegatura w Wałbrzychu Wydział Zarządzania Kryzysowego, kontrolę przeprowadzono w dniu 25.01.2008 r., sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz określenie stanu przygotowań obronnych w Urzędzie Gminy.
   
 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu , kontrolę przeprowadzono w okresie od 26.03 - 18.04.2008 r. w zakresie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, świadczeń rentowych, chorobowych, rodzinnych, wypłacania świadczeń i zasiłków oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu.
   
 3. Administracja Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Świdnicy, kontrolę przeprowadzono w dniu 16.05.2008 r. w zakresie realizacji umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości przez ANR.
   
 4. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, kontrolę przeprowadzono w dniu 29 maja 2008 r., kontrola archiwum zakładowego.
   
 5. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, kontrolę przeprowadzono w dniu 29 maja 2008r., kontrola archiwum zakładowego - dowody osobiste i akta ewidencji ludności.
   
 6. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, kontrolę przeprowadzono w dniu 23.09.2008 r., kontrola archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego.
   
 7. Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej we Wrocławiu, kontrolę przeprowadzono w dniach 20 i 24.11.2008 r. oraz 2 i 3.12.2008 r., kontrolą objęto zadania rzeczowe za okres od 01.01.07 r. do dnia kontroli.
   
 8. Państwowa Inspekcja Pracy w Wałbrzychu, kontrolę przeprowadzono w dniach 14,15,16.04.2009r., kontrola problemowa mająca na celu sprawdzenie przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy w zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

  
 2005

PROTOKÓŁ KONTROLI 
z dnia 03.11. 2005 r. 

Temat kontroli: Realizacja postanowień umowy w sprawie odbywania stażu przez osoby bezrobotne 

więcej ...


PROTOKÓŁ KONTROLI 
z dnia 03.11.2005 r. 

Temat kontroli: Realizacja postanowień umowy w sprawie organizowania i finansowania prac inwestycyjnych

więcej ...


PROTOKÓŁ KONTROLI ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO
z dnia 17.05.2005 r. 

KONTROLA PROBLEMOWA
Urząd Stanu Cywilnego w Dobromierzu
Plac Wolności 24, Dobromierz

więcej ...


PROTOKÓŁ
z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie gminy w Dobromierz - 28 stycznia 2005 r.

Problematyka kontroli:

 • Dokumentacja Regulaminu Organizacyjnego Urzędu na czas "W"

 • Dokumentacja Stanowiska Kierowania w DMP

 • Zestawy zadań obronnych

 • Szkolenia obronne

 • Kalendarzowy plan realizacji zadań obronnych

więcej ...

  

 2004 


PROTOKÓŁ
z przeprowadzonej kontroli problemowej w Urzędzie Gminy w Dobromierzu w dniu 10 i 16 grudnia 2004 r. z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zadań stanu cywilnego, spraw paszportowych oraz wojskowych.

więcej ...


PROTOKÓŁ
z kontroli przeprowadzonej w dniu 1 czerwca 2004 r. w Urzędzie Gminy w Dobromierzu Pl. Wolności 24

Przedmiot kontroli:
Realizacja umowy nr 49/99 z dnia  27.07.1999 r. dot. utworzonych ze środków PFRON stanowisk pracy.

więcej ...


PROTOKÓŁ
z kontroli problemowej przeprowadzonej w Radzie Gminy 
w Dobromierzu w dniu 30 marca 2004 r.

Przedmiot kontroli:
Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

więcej ...


PROTOKÓŁ
z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 30 marca 2004 r.
w urzędzie Gminy w Dobromierzu

Przedmiot kontroli:
Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

więcej ...


 

 
 Informacje opracował(a): Monika Borysewicz
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

03.12.2019

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu