STRONA GŁÓWNA > Urząd Gminy

   

Rejestry i ewidencje 

   
 

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
dla których organizatorem jest Gmina Dobromierz


Rejestr instytucji kultury prowadzony jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189). Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

Dane zawarte w rejestrze udostępniane są w następujący sposób:

  1. przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dobromierz, gdzie zamieszczony jest rejestr instytucji kultury,
  2. możliwość przeglądania akt rejestrowych oraz ksiąg rejestrowych instytucji kultury w siedzibie Urzędu w godzinach urzędowania:
    Urzędu Gminy Dobromierz, pokój 20, II piętro, Pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz (poniedziałek - piątek w godz. 07:00 - 15:00),
  3. wydanie na wniosek pełnego lub skróconego odpisu z rejestru instytucji kultury:
    · odpis pełny - zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej,
    · odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Termin wydania odpisu: 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Forma przekazania: przesłanie na adres wskazany we wniosku przesyłką poleconą, przekazanie osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej za pisemnym potwierdzeniem odbioru, przesłanie w postaci dokumentu elektronicznego. 


PLIKI DO POBRANIA:

Rejestr instytucji kultury Gminy Dobromierz

WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW PROWADZONY PRZEZ WÓJTA GMINY DOBROMIERZ

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH 
PROWADZĄCYCH DZIAŁAL NOŚĆ NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ

 

 

 
 Informacje opracował(a): Mirosława Nakoneczna
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

06.04.2016

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu