STRONA GŁÓWNA > Urząd Gmin > RODO – klauzula informacyjna

   

RODO – klauzula informacyjna

 
 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Tożsamość Administratora i jego dane kontaktowe

Administratorem Danych Osobowych w części dotyczącej Urzędu Stanu Cywilnego jest Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Wójt Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, 58–170 Dobromierz.

Administratorem Danych Osobowych w pozostałych wszystkich sprawach w Urzędzie Gminy Dobromierz jest Wójt Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, 58–170 Dobromierz.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

e-mail:  iod.dobromierz@grupaformat.pl 

Cele przetwarzania danych

Cele przetwarzania danych Urzędu Gminy Dobromierz wynikają z realizacji zadań własnych Gminy Dobromierz, zadań zleconych oraz innych zadań wyznaczonych przez Radę Gminy Dobromierz.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa o samorządzie gminnym oraz inne akty prawne zobowiązujące Wójta do przetwarzania danych osobowych Klientów Urzędu Gminy Dobromierz.

Informacja o odbiorcach danych

Odbiorcą danych mogą być organy administracji centralnej, terenowej, inne podmioty prawne, jeśli właściwe przepisy prawa tak stanowią.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego
Nie dotyczy.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Okres przechowywania danych osobowych w Urzędzie Gminy Dobromierz wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w  sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także innych aktów prawnych w zależności od rodzaju sprawy.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane na podstawie przepisu prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane na podstawie zgody

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych.
Dodatkowo ma Pani/Pan prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przetwarzania danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o warunkach zgodności przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie określonego przepisu prawa, który zobowiązuje Urząd do pozyskania i przetwarzania takich danych.

Pozyskiwanie Pani/Pana danych może również odbywać się na podstawie umowy, jeśli jest Pani/Pan jej stroną oraz na podstawie zgody na przetwarzanie danych – w określonych przypadkach.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Nie dotyczy.

 


PLIKI DO POBRANIA:


 

 

 

 

 
 Informacje opracował(a): Monika Borysewicz
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

24.05.2018

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu